bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน นองปิง สายมู สักการะขอพรเทพเจ้าวัดแชกงหมิว

฿ 18,990

โดย : Chill Travel

  • นมัสการพระใหญ่เทียนถาน
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
  • นั่งกระเช้านองปิง
  • วัดหวังต้าเซียน
  • เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮํา
  • ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือ เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
เสาร์, 11 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 13 พ.ค. 2024
19,990
ศุกร์, 17 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 19 พ.ค. 2024
18,990
เสาร์, 18 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 20 พ.ค. 2024
18,990
เสาร์, 25 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 27 พ.ค. 2024
19,990
ศุกร์, 31 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 02 มิ.ย. 2024
19,990
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
5 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 13.45 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars – A Symphony of Lights
นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - restaurant
2 restaurant - restaurant
3 restaurant restaurant -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 iclub To Kwa Wan Hotel
2 iclub To Kwa Wan Hotel
3
check ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมคณะ
check ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเป็นไปตามสายบินกำหนด
check ี่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
check ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
check ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
check ค่ารถ รับ-ส่ง ตามรายการระบุ
check ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
check ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
check ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
check ฟรีวีซ่า
check ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
close ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการ แจ้งเข้า-ออกประเทศ
close ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
close ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วัดแชร์ และ บริการเสริมอื่น (ถ้ามี)
close ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
close ค่าตรวจ RT-PCR ตลอดการเงินทางและค่าแพ็กเกจ Test & Go

สําคัญโปรดอ่าน

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน 100% เท่านั้น
2. อัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ราคานี้สําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สําหรับพาสปอร์ตต่างชาติชําระเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี
4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้น
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทําความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมล เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิก การจอง กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง โทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล เอกสารที่ใช้ประกอบการ ขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้

- หน้าสมุดบัญชีรนาคารที่ต้องการให้น่าเงินเข้า
- ใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง
- พาสปอร์ตของผู้เดินทาง

กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และ สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น(กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)

- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 0-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรงแรมที่พักที่ท่านควรทราบ

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน เช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพัก แบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และ ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ เหมาะสม
3. โดยส่วนใหญ่ตามรรรมเนียม ของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการ ลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจําเป็นต้องชำระค่าปรับกับโรงแรม โดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสายการบินที่ท่านควรทราบ

1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มาก ที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกันได้นั่งด้วยกัน หรือใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
2. กรณีที่ท่านเป็นมุสลิม หรือ นับถือศาสนาอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรด ระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเดิมของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอ ให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนรรรมประจำชาติ ของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่
4. สายการบินอาจมีการจดเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ อาหาร ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes