ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
Sat, 11 May 2024
    arrow_forward    
Mon, 13 May 2024
19,990
Fri, 17 May 2024
    arrow_forward    
Sun, 19 May 2024
18,990
Sat, 18 May 2024
    arrow_forward    
Mon, 20 May 2024
18,990
Sat, 25 May 2024
    arrow_forward    
Mon, 27 May 2024
19,990
Fri, 31 May 2024
    arrow_forward    
Sun, 02 Jun 2024
19,990
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
5 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 13.45 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars – A Symphony of Lights
นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - restaurant
2 restaurant - restaurant
3 restaurant restaurant -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 iclub To Kwa Wan Hotel
2 iclub To Kwa Wan Hotel
3
check ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมคณะ
check ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเป็นไปตามสายบินกำหนด
check ี่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
check ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
check ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
check ค่ารถ รับ-ส่ง ตามรายการระบุ
check ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
check ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
check ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
check ฟรีวีซ่า
check ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
close ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการ แจ้งเข้า-ออกประเทศ
close ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
close ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วัดแชร์ และ บริการเสริมอื่น (ถ้ามี)
close ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
close ค่าตรวจ RT-PCR ตลอดการเงินทางและค่าแพ็กเกจ Test & Go

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Submit Your Review

Please login to write review!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes

Chill Travel

ChillTravel

More Products from Chill Travel