bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

จุดชมวิวเขาแผนที่ (เขาตุ๊กตา)

Kaopantee Viewpoint

เกาะหมาก, ตราด

 

เขาแผนที่เป็นภูเขาที่สูงที่สุดบน เขาตุ๊กตา นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวมุมกว้าง ที่สวยงามของเกาะหมากและเกาะใกล้เคียงได้ น้ำทะเลบริเวณนี้จะนิ่งสงบเหมือน น้ำในอ่าง เพราะมีทั้งเกาะระยั้งใน และเกาะ ระยั้งนอก คอยกำาบังคลื่นลม เป็นทัศนียภาพ ที่สงบ งดงาม โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ดวงตะวัน จะลับขอบฟ้าในยามเย็น ปล.เขาแผนที่เดิมชื่อ "เขาท่าน้ำ" ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2510 ระหว่างที่ทหาร เรือเข้ามาสำารวจเพื่อทำาแผนที่ได้วางหมุดบน ยอดเขาเพื่อเป็นจุดอ้างอิงบนฝั่งสำาหรับการ เดินเรือ ชาวบ้านจึงมักเรียกภูเขาลูกนี้ว่า "เขาแผนที่" เรื่อยมา