bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Insect Museum Kasetsart University Kamphaeng Saen

กำแพงแสน, นครปฐม

 

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ เป็นโดมแมลงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ ดำเนินงานด้านการวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานด้านกีฏวิทยา นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงและผีเสื้อนานาพันธุ์