bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

กำแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี่

Krabi history wall

เมืองกระบี่, กระบี่

 

กำแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี่แห่งนี้ สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 141 ปีแห่งการจัดตั้งเมืองกระบี่ เพื่อเป็นสื่อเล่าเรื่องถึงความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตัวกำแพงจะแบ่งออกเป็นช่องๆ ทั้งหมด 28 ช่อง แต่ละช่องจะมีภาพประติมากรรมนูนต่ำ และมีเนื้อหาประกอบภาพบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ข้างเคียงกัน ความยาวตัวกำแพงรวม ประมาณ 250 เมตร ความสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี่แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด ถ.เจ้าฟ้า