bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร ชมทุ่งดอกพิงค์มอส เช็คอินเมืองโอตารุ

฿ 47,990

โดย : Chill Travel

  • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
  • หมู่บ้านราเมนอาซาฮิกาวะ
  • สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ
  • น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
  • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  • เมืองโอตารุ
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
พุธ, 01 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 05 พ.ค. 2024
49,990
พฤหัส, 02 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 06 พ.ค. 2024
49,990
ศุกร์, 03 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 07 พ.ค. 2024
49,990
เสาร์, 04 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 08 พ.ค. 2024
49,990
พฤหัส, 09 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 13 พ.ค. 2024
45,990
ศุกร์, 10 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 14 พ.ค. 2024
47,990
เสาร์, 11 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 15 พ.ค. 2024
47,990
พฤหัส, 16 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 20 พ.ค. 2024
45,990
เสาร์, 18 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 22 พ.ค. 2024
47,990
พฤหัส, 23 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 27 พ.ค. 2024
45,990
ศุกร์, 24 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 28 พ.ค. 2024
47,990
เสาร์, 25 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 29 พ.ค. 2024
47,990
อังคาร, 28 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
เสาร์, 01 มิ.ย. 2024
47,990
พุธ, 29 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 02 มิ.ย. 2024
47,990
ศุกร์, 31 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 04 มิ.ย. 2024
47,990
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
7 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
3 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 23.55 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเซะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริ - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิกาวะ - บ่อน้ำสีฟ้า
น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนฮิกาชิโมโกโตะ ชิบะซากุระ - สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ - อิออน มอลล์
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ - DUTY FREE - ทานุกิโคจิ
สนามบินชิโตเซะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 - restaurant restaurant
3 restaurant restaurant -
4 restaurant - restaurant
5 restaurant - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1
2 Asahikawa Area Hotel
3 Asahikawa Area Hotel
4 Sapporo Area Hotel
5
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
check ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
check ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด
check ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
check ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
check ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
check ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
check ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
check ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
check ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมรรรม์
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
close ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการ แจ้งเข้า-ออกประเทศ
close ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์ก้าหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
close ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และ บริการเสริมอื่น (ถ้ามี)
close ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

สำคัญโปรดอ่าน

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมล เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิก การจอง กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง โทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล เอกสารที่ใช้ประกอบการ ขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้

* หน้าสมุดบัญชีรนาคารที่ต้องการให้น่าเงินเข้า
* ใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง
* พาสปอร์ตของผู้เดินทาง
* กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และ สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

** เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น(กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)

- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 0-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรงแรมที่พักที่ท่านควรทราบ
1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน เช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพัก แบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และ ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ เหมาะสม
3. โดยส่วนใหญ่ตามรรรมเนียม ของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการ ลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจําเป็นต้องชำระค่าปรับกับโรงแรม โดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม

* ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสายการบินที่ท่านควรทราบ
1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มาก ที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกันได้นั่งด้วยกัน หรือใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
2. กรณีที่ท่านเป็นมุสลิม หรือ นับถือศาสนาอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรด ระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเดิมของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอ ให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนรรรมประจำชาติ ของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่
4. สายการบินอาจมีการจดเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ อาหาร ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes