bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์เกาหลีใต้ 5 วัน 3 คืน โซล ชุนชอน ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์

฿ 17,888

โดย : Chill Travel

 • Suwon Starfield Library
 • ย่านฮงแด
 • N Seoul Tower
 • หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก
 • พระราชวังเคียงบกกุง
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
พุธ, 17 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 21 เม.ย. 2024
19,888
พฤหัส, 18 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 22 เม.ย. 2024
19,888
เสาร์, 20 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 24 เม.ย. 2024
19,888
พุธ, 24 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 28 เม.ย. 2024
19,888
พฤหัส, 25 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 29 เม.ย. 2024
19,888
เสาร์, 27 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 01 พ.ค. 2024
20,888
พุธ, 01 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 05 พ.ค. 2024
20,888
พฤหัส, 02 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 06 พ.ค. 2024
21,888
เสาร์, 04 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 08 พ.ค. 2024
19,888
พุธ, 08 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 12 พ.ค. 2024
18,888
พฤหัส, 09 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 13 พ.ค. 2024
18,888
เสาร์, 11 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 15 พ.ค. 2024
18,888
พฤหัส, 16 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 20 พ.ค. 2024
18,888
เสาร์, 18 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 22 พ.ค. 2024
19,888
พุธ, 22 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 26 พ.ค. 2024
19,888
พฤหัส, 23 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 27 พ.ค. 2024
18,888
เสาร์, 25 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 29 พ.ค. 2024
18,888
พุธ, 29 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 02 มิ.ย. 2024
18,888
ศุกร์, 31 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 04 มิ.ย. 2024
19,888
เสาร์, 01 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 05 มิ.ย. 2024
18,888
พุธ, 05 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 09 มิ.ย. 2024
17,888
พฤหัส, 06 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 10 มิ.ย. 2024
17,888
เสาร์, 08 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 12 มิ.ย. 2024
17,888
พุธ, 12 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 16 มิ.ย. 2024
17,888
พฤหัส, 13 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 17 มิ.ย. 2024
17,888
เสาร์, 15 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 19 มิ.ย. 2024
17,888
พุธ, 19 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 23 มิ.ย. 2024
17,888
พฤหัส, 20 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 24 มิ.ย. 2024
17,888
เสาร์, 22 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 26 มิ.ย. 2024
17,888
พุธ, 26 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 30 มิ.ย. 2024
17,888
พฤหัส, 27 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 01 ก.ค. 2024
17,888
เสาร์, 29 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 03 ก.ค. 2024
17,888
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
8 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 22.20 น.

รายละเอียดทัวร์

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง
Suwon Starfield Library - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวม เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด
ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวัง เคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – N Seoul Tower - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี– ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – ร้านพลอยอเมทิสต์- พิพิธภัณฑ์สา หร่าย+ทำ คิม บับ+ใส่ชุดฮันบก – Hyundai premium outlet – Local Super Market - ท่าอากาศยาน นานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 - restaurant restaurant
3 restaurant restaurant -
4 restaurant restaurant -
5 restaurant restaurant -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1
2 GIMPO L’ART HOTEL
3 GIMPO L’ART HOTEL
4 GIMPO L’ART HOTEL
5
check ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
check ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกันกรณีพัก 3 ท่าน ถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
check ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
check ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
check เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
check ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AIR BUSAN (BX) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
check ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเงื่อนไขนี้ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
check ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
check ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
close ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
close ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
close ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
close ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
close ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 1,600 บาท สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพิ่ม 150 USD /ต่อท่าน

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 03 กรกฎาคม 2566)

ส่งหลักฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติแล้วของท่านมาให้ที่บริษัท

 โปรดตรวจสอบข้อมูล K-ETA ของท่านให้ถูกต้อง กรณีเอกสารผิดทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

อัพเดท!!! ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2023 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่มีอายุ 17 ปีหรือต่ำกว่า และอายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียน K-ETA และ จะมีการขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ K-ETA โดยปรับจาก 2 ปี เป็น 3 ปี สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังจาก 00:00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2023 (ตามเวลามาตรฐานเกาหลี) เท่านั้น! ซึ่งหากใครมีใบอนุญาต K-ETA ที่ได้รับก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2023 จะยังคงใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ

 เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 

2.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 

เงื่อนไขการให้บริการ

 การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  การจองทัวร์และชำระค่าบริการ 

- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 10,000 บาท 

 กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหลักฐาน K-ETA พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ จำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ) ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน 

 2. ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น

 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 8. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 9. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

 10. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 

 11. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

 12. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  

 13. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณีต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเงื่อนไขนี้ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes