bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก

฿ 15,899

โดย : Chill Travel

 • ช้อปปิ้งตลาดดังฮานอย ตลาด 36 สาย
 • นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน
 • นั่งรถไฟชมเมืองซาปา
 • สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์
 • โมอาน่า ซาปาคาเฟ่
 • หมู่บ้าน Cat Cat
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
พฤหัส, 28 มี.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 31 มี.ค. 2024
15,899
ศุกร์, 29 มี.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 01 เม.ย. 2024
15,899
เสาร์, 30 มี.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 02 เม.ย. 2024
15,899
ศุกร์, 19 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 22 เม.ย. 2024
15,899
พฤหัส, 25 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 28 เม.ย. 2024
16,899
ศุกร์, 03 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 06 พ.ค. 2024
17,899
เสาร์, 04 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 07 พ.ค. 2024
17,899
ศุกร์, 10 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 13 พ.ค. 2024
15,899
เสาร์, 11 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 14 พ.ค. 2024
15,899
พฤหัส, 16 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 19 พ.ค. 2024
15,899
อาทิตย์, 19 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 22 พ.ค. 2024
15,899
เสาร์, 01 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 04 มิ.ย. 2024
16,899
ศุกร์, 07 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 10 มิ.ย. 2024
15,899
พฤหัส, 13 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 16 มิ.ย. 2024
15,899
ศุกร์, 14 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 17 มิ.ย. 2024
15,899
เสาร์, 15 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 18 มิ.ย. 2024
15,899
พฤหัส, 20 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 23 มิ.ย. 2024
15,899
พฤหัส, 27 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 30 มิ.ย. 2024
15,899
พฤหัส, 04 ก.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 07 ก.ค. 2024
15,899
ศุกร์, 05 ก.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 08 ก.ค. 2024
15,899
พฤหัส, 11 ก.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 14 ก.ค. 2024
15,899
เสาร์, 20 ก.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 23 ก.ค. 2024
16,899
เสาร์, 27 ก.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 30 ก.ค. 2024
16,899
เสาร์, 03 ส.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 06 ส.ค. 2024
15,899
เสาร์, 10 ส.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 13 ส.ค. 2024
16,899
พฤหัส, 22 ส.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 25 ส.ค. 2024
15,899
เสาร์, 24 ส.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 27 ส.ค. 2024
15,899
พฤหัส, 05 ก.ย. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 08 ก.ย. 2024
15,899
ศุกร์, 06 ก.ย. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 09 ก.ย. 2024
15,899
พฤหัส, 12 ก.ย. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 15 ก.ย. 2024
15,899
ศุกร์, 13 ก.ย. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 16 ก.ย. 2024
15,899
พฤหัส, 19 ก.ย. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 22 ก.ย. 2024
15,899
พฤหัส, 26 ก.ย. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 29 ก.ย. 2024
15,899
พฤหัส, 03 ต.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 06 ต.ค. 2024
15,899
ศุกร์, 04 ต.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 07 ต.ค. 2024
15,899
พฤหัส, 10 ต.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 13 ต.ค. 2024
16,899
ศุกร์, 11 ต.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 14 ต.ค. 2024
18,899
เสาร์, 12 ต.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 15 ต.ค. 2024
17,899
พฤหัส, 17 ต.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 20 ต.ค. 2024
16,899
ศุกร์, 18 ต.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 21 ต.ค. 2024
15,899
เสาร์, 19 ต.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 22 ต.ค. 2024
15,899
พฤหัส, 24 ต.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 27 ต.ค. 2024
17,899
ศุกร์, 25 ต.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 28 ต.ค. 2024
17,899
เสาร์, 26 ต.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 29 ต.ค. 2024
15,899
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
11 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
3 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 06.40 น.

รายละเอียดทัวร์

ดอนเมือง - ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้ นเขาฟานซี ปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – หมู่บ้าน Cat Cat
ซาปา–ลาวไก–เลือกซื้อของฝาก ร้านเยื่อไผ่- ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ - ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย
ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย – ดอนเมือง

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 restaurant restaurant restaurant
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 LACASA HOTEL
2 LACASA HOTEL
3 MOON VIEW HOTEL
4
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
check ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่ารรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
check ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และสําหรับถือขึ้นเครื่อง 7กก.
check ค่าที่พักตามระบุในรายการ
check ค่าอาหารตามรายการระบุ
check ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
check ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ที่ทํานาญเส้นทางน่าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
check ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไปตามกรมรรรม์)
check ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก, รวมถึง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
close ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท สําหรับเดินทางตั้งแต่ 1 เม.ย. 67 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการยกเลิก 

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์เต็มจำนวน ทุกกรณี การแจ้งยกเลิกการเดินทางหรือไม่เดินทางในวันที่ทําการจองไว้
 • ค่าทัวร์เป็นลักษณะของการเหมาจ่าย ไม่สามารถคืนเงินค่าอาหาร หรือค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หากลูกค้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมของทัวร์ทุกกรณี

เงื่อนไขในการจอง และชำระเงิน 

 • ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด อย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ทั้งเต็มจํานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

ข้อควรทราบ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

 • หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิด ด่าน,ภัยรรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสรการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า เมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขอ งบริษัทฯ
 • หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เกี่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดิน ทางแล้ว
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความ ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่ สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วแบบหมู่คณะระบบจะทำการ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ท่าน อาจจะไม่ได้นั่งติดกัน แต่สามารถแจ้งความต้องการต่อที่หน้าเคาน์เตอร์สายการบินเท่านั้น

สำคัญมาก 

หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุหนังสือเดินทางของเท่าน เหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes