bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อุโมงค์โมมิจิโคโร

฿ 35,999

โดย : Chill Travel

 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงค์โมมิจิโคโร
 • เที่ยวชมความงามมรดกโลก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
 • เที่ยวน้ำตกเคง่อน ที่ติด 1 ใน 3 ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น   
 • ชมภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น   
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
พุธ, 01 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 05 พ.ย. 2023
35,999
พฤหัส, 02 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 06 พ.ย. 2023
36,999
ศุกร์, 03 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 07 พ.ย. 2023
36,999
เสาร์, 04 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 08 พ.ย. 2023
36,999
พุธ, 08 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 12 พ.ย. 2023
35,999
พฤหัส, 09 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 13 พ.ย. 2023
36,999
ศุกร์, 10 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 14 พ.ย. 2023
36,999
เสาร์, 11 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 15 พ.ย. 2023
36,999
พุธ, 15 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 19 พ.ย. 2023
35,999
พฤหัส, 16 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 20 พ.ย. 2023
36,999
ศุกร์, 17 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 21 พ.ย. 2023
36,999
เสาร์, 18 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 22 พ.ย. 2023
36,999
พุธ, 22 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 26 พ.ย. 2023
36,999
พฤหัส, 23 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 27 พ.ย. 2023
36,999
ศุกร์, 24 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 28 พ.ย. 2023
36,999
เสาร์, 25 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 29 พ.ย. 2023
36,999
พุธ, 29 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 03 ธ.ค. 2023
36,999
พฤหัส, 30 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 04 ธ.ค. 2023
37,999
ศุกร์, 01 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 05 ธ.ค. 2023
39,999
เสาร์, 02 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 06 ธ.ค. 2023
39,999
พุธ, 06 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 10 ธ.ค. 2023
36,999
พฤหัส, 07 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 11 ธ.ค. 2023
36,999
ศุกร์, 08 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 12 ธ.ค. 2023
36,999
เสาร์, 09 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 13 ธ.ค. 2023
36,999
พุธ, 13 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 17 ธ.ค. 2023
36,999
พฤหัส, 14 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 18 ธ.ค. 2023
36,999
ศุกร์, 15 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 19 ธ.ค. 2023
36,999
เสาร์, 16 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 20 ธ.ค. 2023
36,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
6 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
3 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 10:55 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
นิกโก้ • น้าตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซนจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์
ภูเขาไฟฟูจิ• ศูนย์การเรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น • อุโมงค์โมมิจิ ไคโร
วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ช้อปป้ิงชินจูกุ• สนามบินนาริตะ
สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 restaurant restaurant -
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant - -
5 - - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 International Resort Hotel Yurakujo
2 International Resort Hotel Yurakujo
3 FUJINOMORI HOTEL
4
5
check ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป
check ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
check ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
check น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
check ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
check ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
check ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด
check ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
close ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ
close ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง
close ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
close ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ
close หน่วยงานรัฐบาล มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
close ค่าประกันสุขภาพ COVID-19
close ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์
close ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขอื่นๆ  

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น   
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่รายการทัวร์ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดตามรายการให้แก่ท่าน   
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆเพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน  ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ   
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ   
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น   
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทาง   
  ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (30 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน   
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง   
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว   
 • กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)   
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น   
 • กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม   
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด   
อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes