bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ชมเมืองโบราณลั่วไต้

฿ 19,990

โดย : Chill Travel

  • ทะเลสาบเต๋อซี
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
  • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
  • จัตุรัสหย่างเทียนวู่
  • ถนนคนเดินชุนซีลู่
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
พฤหัส, 04 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 09 เม.ย. 2024
24,990
เสาร์, 06 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
พฤหัส, 11 เม.ย. 2024
24,990
พฤหัส, 11 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 16 เม.ย. 2024
29,990
ศุกร์, 12 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 17 เม.ย. 2024
29,990
เสาร์, 13 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
พฤหัส, 18 เม.ย. 2024
29,990
อาทิตย์, 14 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
ศุกร์, 19 เม.ย. 2024
29,990
ศุกร์, 19 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 24 เม.ย. 2024
22,990
เสาร์, 20 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
พฤหัส, 25 เม.ย. 2024
22,990
พฤหัส, 25 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 30 เม.ย. 2024
22,990
ศุกร์, 26 เม.ย. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 01 พ.ค. 2024
23,990
พฤหัส, 02 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 07 พ.ค. 2024
23,990
ศุกร์, 03 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 08 พ.ค. 2024
23,990
พุธ, 22 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 27 พ.ค. 2024
21,990
พฤหัส, 30 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 04 มิ.ย. 2024
22,990
ศุกร์, 31 พ.ค. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 05 มิ.ย. 2024
22,990
พฤหัส, 13 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 18 มิ.ย. 2024
19,990
พฤหัส, 27 มิ.ย. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 02 ก.ค. 2024
19,990
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
14 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 18.25 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตู เทียนฟู่
ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบ นกยูง – ทะเลสาบแพนด้า
อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองซงพาน – เมืองตูเจียงเอี้ยน
จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เมืองโบราณลั่วไต้
วัดเหวินซู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – ถนนไทกู่หลี่ – วัดต้าฉือ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant restaurant
5 restaurant restaurant restaurant
6 restaurant restaurant -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
2 JIN YUAN HOTEL
3 JIN YUAN HOTEL
4 ZHONG YAN INTER HOTEL
5 JOYFUL HOTEL
6
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
check ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
check ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
check ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด
check ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
check ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
check ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
check ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
check ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
check ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมรรรม์
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
close ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการ แจ้งเข้า-ออกประเทศ
close ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
close ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และ บริการเสริมอื่น (ถ้ามี)
close ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

สำคัญโปรดอ่าน

1.กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน สงกรานต์ 15,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 35 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 35 วัน หรือ ราคาทัวร์พิเศษต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น

2.อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)

3.ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น

4.ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

5.ทัวร์นี้ต้องลงร้านรัฐบาลแต่ละร้านเวลาประมาณ 60-90 นาที กรณีท่านไม่เข้าร้านรัฐบาลมีค่าใช้จ่าย 400 หยวน/ท่าน/ท่าน

6.ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

7.ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้

8.เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมล เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิก การจอง กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง โทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล เอกสารที่ใช้ประกอบการ ขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้

* หน้าสมุดบัญชีรนาคารที่ต้องการให้น่าเงินเข้า

* ใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง

*  พาสปอร์ตของผู้เดินทาง

* กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และ สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

** เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น(กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)

- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 0-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรงแรมที่พักที่ท่านควรทราบ

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน เช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพัก แบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และ ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ เหมาะสม
3. โดยส่วนใหญ่ตามรรรมเนียม ของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการ ลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจําเป็นต้องชำระค่าปรับกับโรงแรม โดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม

* ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสายการบินที่ท่านควรทราบ

1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มาก ที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกันได้นั่งด้วยกัน หรือใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
2. กรณีที่ท่านเป็นมุสลิม หรือ นับถือศาสนาอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรด ระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเดิมของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอ ให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนรรรมประจำชาติ ของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่
4. สายการบินอาจมีการจดเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ อาหาร ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes