bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 6 คืน กูดาอูรี ไซห์นากี ควาเรลี ท่องดินแดนสุดขอบทวีป ตะลุยเทือกเขา คอเคซัส

฿ 50,990

โดย : Chill Travel

  • ที่พักใกล้ชิดธรรมชาติ บนเขา 2 คืน ที่กูดาอูรี
  • นั่ง 4WD ตะลุยเทือกเขา คอเคซัส
  • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
ศุกร์, 27 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 03 พ.ย. 2023
52,990
ศุกร์, 03 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 10 พ.ย. 2023
50,990
ศุกร์, 10 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 17 พ.ย. 2023
52,990
ศุกร์, 08 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 15 ธ.ค. 2023
54,990
ศุกร์, 15 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 22 ธ.ค. 2023
54,990
ศุกร์, 22 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 29 ธ.ค. 2023
59,990
ศุกร์, 29 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 05 ม.ค. 2024
65,990
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
14 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 04:00 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบาห์เรน – สนามบินทบิลิซี่ – เมืองกอรี
เมืองอัพลีสสิค – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี
อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – รูมคาซเบกี้ โฮเทล – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้
เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ชาเดอนี่สตรีท
เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี
สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – โบสถ์ทรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินบาเรนห์
สนามบินสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 - - restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant restaurant
5 restaurant restaurant -
6 restaurant restaurant restaurant
7 restaurant restaurant -
8 - - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1
2 GORI INN HOTEL
3 GUDAURI INN HOTEL
4 GUDAURI INN HOTEL
5 IVERIA INN HOTEL
6 IVERIA INN HOTEL
7
8
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
check ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระตามสายการบินกำหนด
check ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
check ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างเดินทาง
check ค่าภาษีสนามบิน
check ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
check ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
check ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
check ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
check ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
close ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย
close ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด
close ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร
close ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์

เงื่อนไข และข้อควรคทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ   

1.ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น   

2.ทัวร์นี้ขอสงวนสิทสำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล/ เลือดหมู) เท่านั้นกรณีนี้ท่านต้องถือหนังสือเดินทางราชการ(หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต(หน้าปกสีแดงสด) และต้องต้องเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการอนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยต้นทางขาออกและต่างประเทศปลายทางค่ะไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทได้รับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง   

3.ทัวร์นี้เป็นตัวแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมดหากท่านไม่ได้ร่วมทางเดินใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนทั้งหมดหรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่มีว่ากรณีใดๆก็ตาม  

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัท พร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด   

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทางทั้งที่ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ   

6.ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายเสียค่าใช้จ่ายใดๆที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทเช่น ภัยธรรมชาติ การจราจร การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆเป็นต้น   

7.อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบิน ค่าการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น  

8.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทเว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น   

9.นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการหากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆระหว่างรอการเดินทางอันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องข้องกับทางบริษัท อาทิ Visa ไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมายทางบริษัทธิ์จะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์และเฉพาะที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางผู้ค้าของทางบริษัทหรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่ผู้ค้าตามลำดับปฏิบัติเท่านั้น   

10.คณะทัวร์นี้  เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนทางบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการตรวจการส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทางกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม   

11.กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสาร โดยเครื่องบินจอยแลนด์ทัวร์ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเองในวันเริ่มทัวร์วันที่ หนึ่ง ท่านจำเป็นต้องมารอคณะเท่านั้นทางบริษัทไม่สามารถให้คณะรอท่านได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามกรณีที่ไฟล์ของท่านล่าช้ากว่าคณะและยืนยันเดินทางท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมืองสถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆกรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยว หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆสถานที่หนึ่งทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด   


 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes