bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์ยุโรป 8 วัน 5 คืน อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เที่ยวเมืองสวยอินเทอร์ลาเก้น

฿ 69,990

โดย : Chill Travel

  • พิชิตเขาจุงเฟรา - เยือนมิลาน 
  • Check-in ปารีส  
  • ล่องเรือชมแม่น้ำแซน 
  • ชมสะพานไม้ชาเปล  
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
พุธ, 18 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 25 ต.ค. 2023
69,990
จันทร์, 04 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 11 ธ.ค. 2023
69,990
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
9 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 15:55 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบาห์เรน
สนามบินมิลาโน มัลเปนซา – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม – เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
3 เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ชวาเน่นท์พลัทซ์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - Hoheweg Street
เมืองกรินเดลวัลด์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน้ำแข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ –ที่ทำการไปรษณีย์
เมืองดีจอง – เมืองปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ด –เสาโอเบลิสก์ – ทรอกาเดโร – หอไอเฟล – ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่
สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินบาห์เรน
สนามบินบาห์เรน – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 - restaurant -
3 restaurant restaurant -
4 restaurant restaurant -
5 restaurant restaurant -
6 restaurant - -
7 restaurant - -
8 - - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1
2 NH Milano 2 hotel, Milan
3 Hotel Central Continental, Interlaken
4 Hotel ibis Dijon Centre Clemenceau, Dijon
5 Hotel Mercure Paris Roissy CDG
6 Hotel Mercure Paris Roissy CDG
7
8
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
check ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระตามสายการบินกำหนด
check ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
check ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างเดินทาง
check ค่าภาษีสนามบิน
check ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
check ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
check ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
check ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
close ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย
close ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด
close ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร
close ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์
close ค่าวีซ่าท่องเที่ยว

เงื่อนไข และข้อควรคทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ   

1.ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น   

2.ทัวร์นี้ขอสงวนสิทสำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล/ เลือดหมู) เท่านั้นกรณีนี้ท่านต้องถือหนังสือเดินทางราชการ(หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต(หน้าปกสีแดงสด) และต้องต้องเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการอนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยต้นทางขาออกและต่างประเทศปลายทางค่ะไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทได้รับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง   

3.ทัวร์นี้เป็นตัวแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมดหากท่านไม่ได้ร่วมทางเดินใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนทั้งหมดหรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่มีว่ากรณีใดๆก็ตาม  

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัท พร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด   

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทางทั้งที่ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ   

6.ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายเสียค่าใช้จ่ายใดๆที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทเช่น ภัยธรรมชาติ การจราจร การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆเป็นต้น   

7.อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบิน ค่าการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น  

8.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทเว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น   

9.นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการหากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆระหว่างรอการเดินทางอันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องข้องกับทางบริษัท อาทิ Visa ไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมายทางบริษัทธิ์จะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์และเฉพาะที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางผู้ค้าของทางบริษัทหรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่ผู้ค้าตามลำดับปฏิบัติเท่านั้น   

10.คณะทัวร์นี้  เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนทางบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการตรวจการส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทางกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม   

11.กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสาร โดยเครื่องบินจอยแลนด์ทัวร์ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเองในวันเริ่มทัวร์วันที่ หนึ่ง ท่านจำเป็นต้องมารอคณะเท่านั้นทางบริษัทไม่สามารถให้คณะรอท่านได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามกรณีที่ไฟล์ของท่านล่าช้ากว่าคณะและยืนยันเดินทางท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมืองสถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆกรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยว หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆสถานที่หนึ่งทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด   


 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes