bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 4 คืน นาโกย่า เกียวโต ชมความงดงามของดอกซากุระ เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม

฿ 49,990

โดย : Chill Travel

  • ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ
  • เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
  • ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato 
  • เดินชม ซุ้มประตูสีแดง ที่ เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า 
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น 
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
อังคาร, 14 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 20 พ.ย. 2023
49,990
ศุกร์, 17 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
พฤหัส, 23 พ.ย. 2023
49,990
อังคาร, 21 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 27 พ.ย. 2023
49,990
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
7 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
3 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 00:55 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - นาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออน
ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โอซาก้า - ชินไซบาชิ
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
ดิวตี้ฟรี - ตลาดปลาคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบิน คันไซ
สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 - restaurant -
3 restaurant restaurant -
4 restaurant restaurant -
5 restaurant - -
6 restaurant - -
7 - - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1
2 Comfort Hotel Gifu
3 Comfort Hotel Gifu
4 The B Namba Kurumon
5 The B Namba Kurumon
6
7
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
check ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระตามสายการบินกำหนด
check ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
check ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างเดินทาง
check ค่าภาษีสนามบิน
check ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
check ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
check ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
check ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
check ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน (ยกเว้นวันอิสระ)
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
close ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย
close ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด
close ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร
close ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์

เงื่อนไข และข้อควรคทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ  
 

1.ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น  

2.ทัวร์นี้ขอสงวนสิทสำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล/ เลือดหมู) เท่านั้นกรณีนี้ท่านต้องถือหนังสือเดินทางราชการ(หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต(หน้าปกสีแดงสด) และต้องต้องเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการอนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยต้นทางขาออกและต่างประเทศปลายทางค่ะไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทได้รับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง  

3.ทัวร์นี้เป็นตัวแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมดหากท่านไม่ได้ร่วมทางเดินใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนทั้งหมดหรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่มีว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัท พร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด  

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทางทั้งที่ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ  

6.ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายเสียค่าใช้จ่ายใดๆที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทเช่น ภัยธรรมชาติ การจราจร การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆเป็นต้น  

7.อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบิน ค่าการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทเว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น  

9.นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการหากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆระหว่างรอการเดินทางอันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องข้องกับทางบริษัท อาทิ Visa ไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมายทางบริษัทธิ์จะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์และเฉพาะที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางผู้ค้าของทางบริษัทหรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่ผู้ค้าตามลำดับปฏิบัติเท่านั้น  

10.คณะทัวร์นี้  เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนทางบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการตรวจการส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทางกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

11.กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสาร โดยเครื่องบินจอยแลนด์ทัวร์ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเองในวันเริ่มทัวร์วันที่ หนึ่ง ท่านจำเป็นต้องมารอคณะเท่านั้นทางบริษัทไม่สามารถให้คณะรอท่านได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามกรณีที่ไฟล์ของท่านล่าช้ากว่าคณะและยืนยันเดินทางท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมืองสถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆกรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยว หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆสถานที่หนึ่งทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด  


 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes