bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์ยุโรป 8 วัน 6 คืน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส ทิตลิส ลูเซิร์น มิลาน

฿ 69,990

โดย : Chill Travel

 • พิชิตยอดเขาทิตลิส 
 • นั่งกระเช้าโรแตร์ชมวิว 360 
 • ทริปเดียวเที่ยว 3 ประเทศ 
 • เยือนอินเทอลาเก้น 
 • เช็คอินมิลาน 
 • ช้อปปิ้งปารีส
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
อาทิตย์, 08 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 15 ต.ค. 2023
75,990
อาทิตย์, 12 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 19 พ.ย. 2023
69,990
อังคาร, 26 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 03 ม.ค. 2024
73,990
ศุกร์, 29 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 05 ม.ค. 2024
89,990
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
11 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
3 ดาว
flight_takeoff
บินเช้า 09.15 น.

รายละเอียดทัวร์

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – ปารีส
Day2 เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
Day3 เมืองปารีส - เมืองดีจอง – เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน์
Day4 เมืองโลซานน์ – เมืองเบิร์น – ย่านเมืองเก่า – ประตูเมืองโบราณ – บ่อหมีกรุงเบิร์น – เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น – ถนนช้อปปิ้งย่าน Höheweg
Day5 เมืองอินเทอร์ลาเก้น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิสโดยกระเช้าโรแตร์ – ถ้ำน้ำแข็ง – ทิตลิส คลิฟ วอร์ค – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
Day6 เมืองลูเซิร์น – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้
Day7 เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – สนามบินมิลาโน มัลเปนซา – สนามบินมัสกัต
Day8 สนามบินมัสกัต – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 restaurant restaurant -
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant - -
5 restaurant restaurant -
6 restaurant restaurant -
7 restaurant - -
8 - - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 Ibis Styles Paris CDG Airport, Paris
2 Ibis Paris CDG Airport, Paris
3 Hotel Agora Swiis Night by Fassbind, Lausanne
4 Hotel Central Continental, Interlaken
5 Hotel Holiday Inn Express, Luzern
6 Hotel Ibis Milano Fiera, Milan
7
8
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แบบหมู่คณะ
check ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด
check ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
check ค่าโรงแรมที่พัก
check ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
check ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
check ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
check ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
check ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
check ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วถ้าบริษัทสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
close ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
close ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
close ค่าดำเนินการอื่นๆ
close ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด
close ค่าบริการอื่นๆ ของสายการบิน
close ค่าวีซ่าท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท     

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท    

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ราคาประมาณ 5,000 บาท     

(ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)    

นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ยื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน    

สำคัญโปรดอ่าน    

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำและวีซ่า  ท่านละ 35,000 บาท/ท่าน  และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น    
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)    
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น    
 4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ  ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน  หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน    

เงื่อนไขการเดินทาง    

1 กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทางเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง    

นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องมีอีเมล เพื่อลงนามเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจอง กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น    


 

2 กรณีนักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้    

 • หน้าสมุดบัญชีที่ต้องการนำเงินเข้า    
 • ใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด    
 • พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง    

*กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ    


เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้    

 

1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป : คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)    

2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 29 วัน : เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีมีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทเขาสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)    

3 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 0-14 วัน : เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์    
 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรงแรมที่ท่านพักที่ท่านควรทราบ    

1 เนื่องจากการวางแผนผังห้องของโรงแรมแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน เช่น ห้องพักแบบเดี่ยว  (Single)  ห้องพักแบบคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน 3 เตียง (Tripple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น และบางโรงแรม จะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียงกับเตียงเสริมพับ  1 เตียง หรืออาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็นห้องคู่ 1 ห้อง หรือห้องเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดๆทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว    

2 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นคนแรกค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทขนส่งรังสิตในการปรับเปลี่ยนเลยย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม    

3 โดยส่วนใหญ่สั่งทำเนียมของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีมีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพักและถูกตรวจสอบได้ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระเงินครับโดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม    


ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสายการบินที่ควรทราบ    

1.เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบินเนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ)  สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี  แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุดให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกันได้นั่งด้วยกัน อยู่ใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้     

2. กรณีที่ท่านเป็นมุสลิมหรือนับถือศาสนาอิสลามหรือแพ้อาหารบางประเภทโปรดระบุให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหันอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการเพราะเมนูเดิมของคณะไม่สามารถยกเลิกได้     

3.บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการ ให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกันขอให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่     

4.สายการบินอาจมีการงดเสริฟอาหารและเครื่องดื่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาหารขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด     


เงื่อนไข และข้อควรคทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ     

1.ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น     

2.ทัวร์นี้ขอสงวนสิทสำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล/ เลือดหมู) เท่านั้นกรณีนี้ท่านต้องถือหนังสือเดินทางราชการ(หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต(หน้าปกสีแดงสด) และต้องต้องเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการอนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยต้นทางขาออกและต่างประเทศปลายทางค่ะไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทได้รับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง     

3.ทัวร์นี้เป็นตัวแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมดหากท่านไม่ได้ร่วมทางเดินใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนทั้งหมดหรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่มีว่ากรณีใดๆก็ตาม    

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัท พร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด     

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทางทั้งที่ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ     

6.ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายเสียค่าใช้จ่ายใดๆที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทเช่น ภัยธรรมชาติ การจราจร การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆเป็นต้น     

7.อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบิน ค่าการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น    

8.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทเว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น     

9.นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการหากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆระหว่างรอการเดินทางอันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องข้องกับทางบริษัท อาทิ Visa ไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมายทางบริษัทธิ์จะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์และเฉพาะที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางผู้ค้าของทางบริษัทหรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่ผู้ค้าตามลำดับปฏิบัติเท่านั้น     

10.คณะทัวร์นี้  เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนทางบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการตรวจการส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทางกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม     

11.กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสาร โดยเครื่องบินจอยแลนด์ทัวร์ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเองในวันเริ่มทัวร์วันที่ หนึ่ง ท่านจำเป็นต้องมารอคณะเท่านั้นทางบริษัทไม่สามารถให้คณะรอท่านได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามกรณีที่ไฟล์ของท่านล่าช้ากว่าคณะและยืนยันเดินทางท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมืองสถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆกรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยว หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆสถานที่หนึ่งทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด     

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ     

1.โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าต่างๆจากสถานทูต ค่าบริการและค่าธรรมเนียมจากศูนย์ยื่นวีซ่าหรือค่าใช้จ่ายพิเศษค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆจากทั้งทางสถานทูต และศูนย์ยื่นวีซ่า     

2.ผู้สมัครทุกท่าน จำเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยืนยันรับคำร้องขอวีซ่าเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน     

3.ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตโดยประมาณ 15 - 20 วันทำการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์อาทิตย์และวันหยุดของสถานทูตนั้นตามประกาศ) และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นสำคัญ     

4.ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะโดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ได้รับกำหนดการการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น    

5.หากท่านไม่สะดวกมาดำเนินการเรื่องวีซ่าวันใด รวมไปถึงมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเป็นทางเพื่อตกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงเวลาระยะการทำพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ่งอาจทำให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า  (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาสถานทูต) ท่านจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการจองหรือการชำระเงินมัดจำแผนกวีซ่ากับประสานงานอีกครั้งการนัดหมายแบบกรณีจำเป็นต่างๆและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ท่านต้องชำระในส่วนนี้ด้วยตนเอง     

5.1 คิวพิเศษ (Permium) คือการนัดหมายที่ดีขึ้นหรือสามารถเลือกเวลาได้มากขึ้น     

5.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track)ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ     

**การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตรฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด ประเทศที่ท่านสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษได้ มีบางประเทศในยุโรปเท่านั้นกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่วีซ่า     

6. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลังคณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามท่านจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ตั๋ว จะต้องออกก่อน แต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ     

7.หลังจากยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วสถานทูตไม่อนุญาตให้ทำการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มเพื่อเดินทางกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่     

8.กรณีที่ท่านมีวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ชนิดที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้งโดยยังไม่หมดอายุจำเป็นต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านั้นโดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางซึ่งปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับกรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อความถูกต้อง     

9.การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อมูลให้แก่สถานทูตอ่านถูกระงับนี้ให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวรในกรณีถูกปฏิเสธมิทราบสถานทูตไม่มีนโยบายในการคุ้มค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตตามทุนระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม     

10.บางกรณีสถานทูตอาจให้มาแสดงตนหลังจากกลับต่างประเทศปลายทางแล้วซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี้เพื่อในการยื่นคำร้องในครั้งต่อๆไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นสำคัญ     

11.การที่วีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ ออกก่อนเดินทางคงไม่กี่วัน ไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ทั้งสิ้นเนื่องจากมีเอกสารสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองอยู่     

12.ถ้าแผนกวีซ่าของบริษัทไม่มีนโยบายของวีซ่าในระยะเวลานอกระยะเวลาการเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว     

13.เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จำเป็นต้องแปล เช่น  หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากสำนักเขตหรืออำเภอที่อาศัยอยู่ ใบปกครองบุตรตรีบิดาและมารดาหย่าร้าง ใบสำคัญการหย่า กรณีสุนัขยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการเอกสารที่ไปเรียบร้อยจำเป็นต้องได้รับการรับรองมีตราประทับ จากกรมการกงสุลเท่านั้นซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มฉบับละประมาณ 1,000 - 1,500 บาท กรณีนี้จำเป็นที่สุดสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ไม่ได้เดินทางกับมารดาและบิดา (เช่น เดินทางกลับมารดา และบิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเองทางบริษัทก็สงวนสิทธิ์ไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ท่านได้แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ(ไม่จำเป็นต้องมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอำนวยความสะดวกไปให้ท่านได้ตามปกติ     
 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes