bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน บินบ่าย-กลับเย็น

฿ 13,999

โดย : Chill Travel

 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน และ โบสถ์สีชมพู
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ
 • คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFÉ /  เที่ยวจุกๆบนบาน่าฮิลล์
 • พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 2 คืน 4 ดาว
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
พฤหัส, 07 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 10 ก.ย. 2023
14,899
ศุกร์, 08 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 11 ก.ย. 2023
14,899
เสาร์, 09 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 12 ก.ย. 2023
14,899
พฤหัส, 14 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 17 ก.ย. 2023
14,899
ศุกร์, 15 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 18 ก.ย. 2023
13,899
เสาร์, 16 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 19 ก.ย. 2023
14,899
พฤหัส, 21 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 24 ก.ย. 2023
14,899
ศุกร์, 22 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 25 ก.ย. 2023
14,899
เสาร์, 23 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 26 ก.ย. 2023
14,899
พฤหัส, 05 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 08 ต.ค. 2023
15,899
ศุกร์, 06 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 09 ต.ค. 2023
15,899
เสาร์, 07 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 10 ต.ค. 2023
15,899
พฤหัส, 12 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 15 ต.ค. 2023
16,899
พฤหัส, 19 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 22 ต.ค. 2023
16,899
ศุกร์, 20 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 23 ต.ค. 2023
16,899
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
10 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 15.50 น.

รายละเอียดทัวร์

วันแรก กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกรพ่นไฟ
วันที่สอง วัดหลิงอิ๋ง - SON TRA MARINA CAFE - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - ดานัง
วันที่สาม ดานัง - บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก - พักบนบาน่าฮิลล์
วันที่สี่ บาน่าฮิลล์ - ดานัง - โบสถ์สีชมพู- ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - restaurant
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant restaurant

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 SEA GARDEN HOTEL / CENTURY HOTEL
2 SEA GARDEN HOTEL / CENTURY HOTEL
3 MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
4
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร
check ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว
check ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
check ค่าที่พักตามระบุในรายการ
check ค่าอาหารตามรายการระบุ
check ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
check มีบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
check ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
check ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก
close ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขในการจอง 

 • ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ประบบจะทำการ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้  ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน เราจะต้อง Request ขอที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น 

หมายเหตุ  

 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า 
 • ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น 
 • ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี **** 

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

 •  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       
 •  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
 •  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 •  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 
 •  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes