bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เช็คอินที่เที่ยวสุดฮิต สายการบินไลอ้อนแอร์

฿ 9,999

โดย : Chill Travel

 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY 
 • นำท่าน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
 • ไหว้พระเขี้ยวแก้ว  ที่ไชน่าทาวน์
 • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน 
 • สัมผัส ย่านคลากคีย์ 
 • ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง กับ Wonder Full Light
 • ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME 
 • FORT CANNING PARK 

 

 

download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
อาทิตย์, 24 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 26 ก.ย. 2023
9,999
พุธ, 04 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 06 ต.ค. 2023
10,999
อาทิตย์, 08 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 10 ต.ค. 2023
10,999
จันทร์, 09 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 11 ต.ค. 2023
9,999
อังคาร, 24 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พฤหัส, 26 ต.ค. 2023
9,999
ศุกร์, 27 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 29 ต.ค. 2023
10,999
อาทิตย์, 29 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 31 ต.ค. 2023
10,999
พฤหัส, 02 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 04 พ.ย. 2023
9,999
ศุกร์, 03 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 05 พ.ย. 2023
10,999
พฤหัส, 09 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 11 พ.ย. 2023
9,999
ศุกร์, 10 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 12 พ.ย. 2023
10,999
พฤหัส, 16 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 18 พ.ย. 2023
9,999
ศุกร์, 17 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 19 พ.ย. 2023
10,999
พฤหัส, 23 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 25 พ.ย. 2023
9,999
ศุกร์, 24 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 26 พ.ย. 2023
10,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
2 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
2 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 07.35 น.

รายละเอียดทัวร์

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดพระเขีย้วแก้ว -เมอร์ไลอ้อน-การ์เด้น บาย เดอะเบย์-มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
วันที่สอง Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
วันที่สาม FORT CANNING PARK – วัดเจ้าแม่กวนอิม - Fountain of wealth -ช้อปปิ้งย่านถนนออรช์ ารด์ - Loyang Tua Pek Kong-THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 restaurant - -
3 restaurant - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1
2 Hotel 81 star
3 Hotel 81 star
check รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. + สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
check ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
check ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
check ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
check ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
check ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท
close ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ+ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 2วัน ท่านละ 1,500 บาทเก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง
close ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในกรณีที่ท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
close ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
close ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์
close ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หาก         มีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมถึงการปรับเพิ่มราคาค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว (ตามประกาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ หลังการจองทัวร์)

 

ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก

จอยแลนด์หักค่าตั๋วออก 3,000.- บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท

ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท

เงื่อนไขการจองทัวร์

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

 1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

 4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี

 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

 6. ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลง ราคา และรายการท่องเที่ยว ตามประกาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ

 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes