bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ชมความสวมงามของสวนGardens by the Bay เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม

฿ 11,999

โดย : Chill Travel

 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์   
 • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ   
 • สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์    
 • มการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia    
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
อังคาร, 08 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
พฤหัส, 10 ส.ค. 2023
13,999
พุธ, 09 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 11 ส.ค. 2023
11,999
พฤหัส, 10 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 12 ส.ค. 2023
12,999
ศุกร์, 11 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 13 ส.ค. 2023
14,999
เสาร์, 12 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 14 ส.ค. 2023
15,999
อังคาร, 15 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
พฤหัส, 17 ส.ค. 2023
13,999
พุธ, 16 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 18 ส.ค. 2023
12,999
พฤหัส, 17 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 19 ส.ค. 2023
12,999
ศุกร์, 18 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 20 ส.ค. 2023
13,999
เสาร์, 19 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 21 ส.ค. 2023
13,999
อาทิตย์, 20 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 22 ส.ค. 2023
13,999
อังคาร, 22 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
พฤหัส, 24 ส.ค. 2023
13,999
พุธ, 23 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 25 ส.ค. 2023
11,999
พฤหัส, 24 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 26 ส.ค. 2023
12,999
ศุกร์, 25 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 27 ส.ค. 2023
13,999
เสาร์, 26 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 28 ส.ค. 2023
13,999
อาทิตย์, 27 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 29 ส.ค. 2023
13,999
อังคาร, 29 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
พฤหัส, 31 ส.ค. 2023
13,999
พุธ, 30 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 01 ก.ย. 2023
12,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
4 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
3 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 07:20 น.

รายละเอียดทัวร์

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
วัดพระเขี้ยวแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - restaurant restaurant
2 restaurant - -
3 restaurant - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 HOTEL RE/IBIS STYLE ALBERT STREET/IBIS BUDGET SELEGIE
2 HOTEL RE/IBIS STYLE ALBERT STREET/IBIS BUDGET SELEGIE
3
check รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. + สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
check ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
check ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
check ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
check ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
check ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท
close ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 3วัน ท่านละ 1,500 บาทเก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง
close ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในกรณีที่ท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
close ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
close ภาใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
close ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีก ณ ที่จ่าย 3%
 • หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจำนวน   
 • หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า   
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบกรุ๊ปคณะ ไม่สามารถเลือกหรือล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ติดกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน   
 • เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า   
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี    
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ   
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ   


 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes