bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน อู้หยวน หนานชาง ฉางซา นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านช้อป รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป

฿ 30,999

โดย : Chill Travel

  • หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่….หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา    
  • ล่องเรือชมวิวแสงสียามค่ำคืนที่อู้นี่โจว   
  • นั่งรถไฟลอยฟ้าไร้คนขับสุดไฮเทคที่ BYD    
  • อู้หยวน เมืองหมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดในประเทศจีน   
  • ชมพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 416 เมตร   
  • ล่องเรืออ่าวพระจันทร์ ชมความสง่างามของหมู่บ้านชาวเจียงซี   
  • จิ่งเต๋อเจิ้น….เมืองแห่งเซรามิคของจีนที่มีเซรามิคที่มีชื่อเสียงระดับโลก   
  • สัมผัสนั่งรถไฟความเร็วสูง จากเมืองฉางซาสู่เมืองหนานชาง   
     
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
เสาร์, 02 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
พฤหัส, 07 ก.ย. 2023
30,999
พฤหัส, 07 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 12 ก.ย. 2023
31,999
จันทร์, 18 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 23 ก.ย. 2023
31,999
จันทร์, 09 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 14 ต.ค. 2023
34,999
พฤหัส, 19 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 24 ต.ค. 2023
34,999
จันทร์, 30 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 04 พ.ย. 2023
31,999
พฤหัส, 09 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 14 พ.ย. 2023
31,999
จันทร์, 20 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 25 พ.ย. 2023
31,999
พฤหัส, 30 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 05 ธ.ค. 2023
34,999
จันทร์, 11 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 16 ธ.ค. 2023
34,999
พฤหัส, 21 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 26 ธ.ค. 2023
34,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
15 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 09.40 น.

รายละเอียดทัวร์

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (SL934: 09.40-13.35) – รถไฟแม่เหล็ก – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองหนานชาง – ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม
วันที่สอง หนานชาง – เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซรามิค –สวนนวัตกรรมเตาเผา – เมืองอู้หยวน – อ่าวพระจันทร์(รวมล่องเรือ) – ชมแสงสียามค่ำคืนอู้นี่โจว(รวมล่องเรือ)
วันที่สาม อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมกระเช้า) – เมืองซ่างเหรา – หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
วันที่สี. ซ่างเหราหลิงซาน(รวมกระเช้า) – หมู่บ้านเกอเซียน(รวมกระเช้า+รถอุทยาน) – ถนนคนเดินหลิงเป่าเซียน
วันที่ห้า หมู่บ้านเกอเชียน – อี้หยาง – พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก – สั้งเหร่า – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ฉางซา – ชมวิวท่าเทียบเรือฉางซายามค่ำคืน
วันที่ นั่งรถไฟลอยฟ้าไร้คนขับชมเขตใหม่ฉางซา – ฉางซา – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - restaurant restaurant
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant -
5 restaurant restaurant restaurant
6 restaurant - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 NANCHANG MILITARY SIBO HOTEL
2 WUNU ZHOU HOME GARDEN HOTEL
3 SHANGRAO NO6 WAREHOUSE HOTEL
4 GEXIAN SHAN XIANCUN HOTEL
5 HOLIDAY INN DAWANGSHAN HOTEL
6
check ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป
check ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
check ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
check ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
check ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
check ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
check น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ
check ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
check ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-8) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
close ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
close ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK
close ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
close กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม 1,500 บาทต่อคน
close ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
close ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
close ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**   

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ)  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว***   

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes