bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน โตเกียว ฟูจิ คามิโคจิ ชมภูเขาไฟฟูจิ เอกลักษณ์ของญี่ปุ่น

฿ 36,919

โดย : Chill Travel

  • วัดเซ็นโชจิ - ถนนนากามิเสะ - หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ - อุโมงค์ เมเปิ้ล
  • อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ - ปราสาทมัตสึโมโด้ - ถนนนาคามาชิ
  • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - ช้อปปิ้ง Diver City - ช้อปปิ้งชินจูกุ Cat 3D
  • แช่ออนเซ็น และรับประทานบุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
อาทิตย์, 01 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พฤหัส, 05 ต.ค. 2023
36,919
จันทร์, 02 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 06 ต.ค. 2023
37,919
พฤหัส, 05 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 09 ต.ค. 2023
39,919
เสาร์, 07 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 11 ต.ค. 2023
39,919
อาทิตย์, 08 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พฤหัส, 12 ต.ค. 2023
39,919
อาทิตย์, 15 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พฤหัส, 19 ต.ค. 2023
39,919
จันทร์, 16 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 20 ต.ค. 2023
39,919
จันทร์, 30 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 03 พ.ย. 2023
39,919
พุธ, 01 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 05 พ.ย. 2023
39,919
พฤหัส, 02 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 06 พ.ย. 2023
39,919
ศุกร์, 03 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 07 พ.ย. 2023
39,919
เสาร์, 04 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 08 พ.ย. 2023
39,919
อาทิตย์, 05 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
พฤหัส, 09 พ.ย. 2023
39,919
พุธ, 08 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 12 พ.ย. 2023
39,919
พฤหัส, 09 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 13 พ.ย. 2023
39,919
ศุกร์, 10 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 14 พ.ย. 2023
39,919
เสาร์, 11 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 15 พ.ย. 2023
39,919
อาทิตย์, 12 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
พฤหัส, 16 พ.ย. 2023
39,919
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
7 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 23:55 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมัตสึโมโต้
อุทยานคามิโคจิ-ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ-อุโมงค์เมเปิ้ล
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-โอไดบะ-ช้อปปิ้ง Diver City Plaza-ข้อปปิ้งย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D
สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 - restaurant -
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant -
5 restaurant - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1
2 Premier Hotel Cabin Matsumoto
3 Yukari No Mori
4 The Hedistar Hotel Narita
5
check ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ
check ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
check โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า
check ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
check ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
check ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
check ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
close ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
close หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท
close ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด
close ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ
close ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
close ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์   รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศการระบาดของโรคติดต่อการเมืองสายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง              


 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes