bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน เซนได ฟุกุชิม่า อิวาเตะ เที่ยวบินเช่าเหมาลำ บินตรงเซนได

฿ 79,919

โดย : Chill Travel

  • เที่ยวชมหมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ
  • เที่ยวศูนย์การเรียนรู้สึนามิอะระฮะมะ
  • ล่องเรือหุบเขาเกบิเค 
  • ขึ้นกระเช้าซาโอะ-ชมปีศาจน้ำแข็ง 
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
ศุกร์, 29 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 03 ม.ค. 2024
79,919
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
8 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
3 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 23:35 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเซนได
ศูนย์การเรียนรู้สึนามิอะระฮะมะ-ปราสาทอาโอบะ-รูปปั้นซามูไรตาเดียว Date Masamune-ศาลเจ้าโกโคคุ-อ่าวมัตสึชิม่า-วัดโกไดโดะ-วัดเอนสึอิน-จังหวัดฟุกุชิม่า-ทะเลสาบอินาวะชิโระ
เมืองไอสึวากามัตสึ-ปราสาทสึรุกะ+สวนสาธารณะสึรุกะ-หมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ-หน้าผ้าหินล้านปี-สถานีรถไฟยูโนะคามิออนเซ็น-บึงห้าสีโกชิกินุมะ
เมืองเซนได-ช้อปปิ้ง DUTY FREE-เมืองอิวาเตะ-วัดชูซนจิ-หุบเขาเกบิเค-ล่องเรือหุบเขาเกบิเค-หมู่บ้านโบราณกินซังออนเซ็น-เมืองยามากาตะ
ภูเขาซาโอะ-ขึ้นกระเช้าซาโอะ-ชมปีศาจน้ำแข็ง (Snow Monster)-ซาโอะสกีรีสอร์ท-หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ-ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด
สนามบินเซนได-สนามบินสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 - restaurant -
3 restaurant restaurant -
4 restaurant restaurant -
5 restaurant restaurant -
6 restaurant - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1
2 Koriyama Area Hotel
3 Hotel Sunkyo Fukushima
4 Hotel in Yamagata
5 Hotel Route-Inn Sendai Nagamachi Interchange
6
check ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ
check ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
check โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
check ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
check ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
check ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท
check ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
close ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
close หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท
close ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด
close ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ
close ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์
close ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,500 บาท/ท่าน/ทริป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศการระบาดของโรคติดต่อการเมืองสายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 


 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes