bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน โซล อินชอน เกาะนามิ สัมผัสความโรแมนติกแห่งเกาหลี

฿ 18,999

โดย : Chill Travel

 • สัมผัสความโรแมนติกแห่งเกาหลี “เกาะนามิ”
 • ตะลุยเครื่องเล่นสวนสนุกลอตเต้เวิล์ด
 • เช็คอิน สะพานโซยางคัง พระราชวังเคียงบกกุง
 • พิพิธภัณท์บะหมี่จาจังเหมี่ยน  ไชน่าทาวน์  หมู่บ้านเทพนิยาย 
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
เสาร์, 02 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 06 ก.ย. 2023
18,999
พฤหัส, 07 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 11 ก.ย. 2023
18,999
เสาร์, 09 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 13 ก.ย. 2023
18,999
พฤหัส, 14 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 18 ก.ย. 2023
18,999
เสาร์, 16 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 20 ก.ย. 2023
18,999
พฤหัส, 21 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 25 ก.ย. 2023
18,999
เสาร์, 23 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 27 ก.ย. 2023
18,999
พฤหัส, 28 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 02 ต.ค. 2023
18,999
เสาร์, 30 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 04 ต.ค. 2023
20,999
พฤหัส, 05 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 09 ต.ค. 2023
21,999
เสาร์, 07 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 11 ต.ค. 2023
21,999
พฤหัส, 12 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 16 ต.ค. 2023
21,999
เสาร์, 14 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 18 ต.ค. 2023
21,999
พฤหัส, 19 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 23 ต.ค. 2023
22,999
เสาร์, 21 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 25 ต.ค. 2023
22,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
3 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 22:10 น.

รายละเอียดทัวร์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง – เมืองอินชอน - พิพิธภัณท์บะหมี่จาจังเหมี่ยน -ไชน่าทาวน์- หมู่บ้านเทพนิยาย
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด – ย่านฮงแด
ศูนย์โสมรัฐบาล - พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - N Seoul Tower – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก- Hyundai Premium Outlet –Local SuperMarket ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 - restaurant restaurant
3 restaurant restaurant -
4 restaurant restaurant -
5 restaurant restaurant -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1
2 DIMOND INCHEON HOTEL
3 GIMPO L’ART HOTEL
4 GIMPO L’ART HOTEL
5
check ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
check ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
check ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
check เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
check ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AIR BUSAN (BX) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
check ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท
check ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
check ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
check ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
close ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
close ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ
close ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
close ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
close ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 55,000 วอน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes