bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ เที่ยวครบ 3 เมือง

฿ 11,999

โดย : Chill Travel

 • ชมความงาม 2 ทะเลทราย
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวัดตั๊กลัม
 • ชมสวนดอกได้ไฮเดรนเยีย
 • ชมสวนแห่งแสงที่ดาลัม
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
ศุกร์, 11 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 14 ส.ค. 2023
14,999
เสาร์, 19 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 22 ส.ค. 2023
12,999
พฤหัส, 24 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 27 ส.ค. 2023
11,999
พฤหัส, 07 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 10 ก.ย. 2023
12,999
พฤหัส, 21 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 24 ก.ย. 2023
12,999
พฤหัส, 28 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 01 ต.ค. 2023
12,999
พฤหัส, 05 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 08 ต.ค. 2023
13,999
พฤหัส, 12 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 15 ต.ค. 2023
13,999
พฤหัส, 19 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 22 ต.ค. 2023
13,999
เสาร์, 21 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 24 ต.ค. 2023
13,999
พฤหัส, 09 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 12 พ.ย. 2023
13,999
พฤหัส, 16 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 19 พ.ย. 2023
13,999
เสาร์, 02 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 05 ธ.ค. 2023
14,999
เสาร์, 09 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 12 ธ.ค. 2023
14,999
พฤหัส, 21 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 24 ธ.ค. 2023
15,999
เสาร์, 30 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 02 ม.ค. 2024
16,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
9 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 10:45 น.

รายละเอียดทัวร์

สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ • โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) • ลำธารนางฟ้า • ร้านเยื่อไผ่
มุยเน่ • ทะเลทรายแดง • นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายขาว • ดาลัด • น้ำตกดาตันลา • นั่งกระเช้า วัดตั๊กลัม • Lumiere Light Garden • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
ดาลัด • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย • โฮจิมินห์ซิตี้ • ไปรษณีย์กลาง • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • ล่องเรือรับประทานอาหารเย็น
โฮจิมินห์• สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - restaurant restaurant
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 VIPOL HOTEL
2 KINGS DA LAT HOTEL
3 TTC HOTEL
4
check ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป
check ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
check ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
check น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
check ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
check ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
check ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด
check ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
close ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ
close ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
close ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
close หากหน่วยงานรัฐบาลไทย / เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
close ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
close ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

 

 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes