bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน มนต์เสน่ห์แห่งเมือง พุกาม มัณฑะเลย์ ชมวิวพระอาทิตย์ตกมัณฑะเลย์ฮิลล์

฿ 15,999

โดย : Chill Travel

  • ชมวิวพระอาทิตย์ตกมัณฑะเลย์ฮิลล์ 
  • ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
  • วัดกุโสดอ เจดีย์ชเวสิกอง
  •  ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์ 
  • ชมโชว์หุ่นกระบอก 
  • พิเศษเมนู กุ้งเผาแบบพื้นเมือง
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
ศุกร์, 03 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 06 พ.ย. 2023
16,999
ศุกร์, 17 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 20 พ.ย. 2023
16,999
ศุกร์, 24 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 27 พ.ย. 2023
15,999
ศุกร์, 01 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 04 ธ.ค. 2023
18,999
เสาร์, 02 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 05 ธ.ค. 2023
18,999
ศุกร์, 08 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 11 ธ.ค. 2023
18,999
เสาร์, 09 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 12 ธ.ค. 2023
18,999
ศุกร์, 15 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 18 ธ.ค. 2023
17,999
เสาร์, 16 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 19 ธ.ค. 2023
17,999
ศุกร์, 22 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 25 ธ.ค. 2023
18,999
ศุกร์, 29 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 01 ม.ค. 2024
19,999
เสาร์, 30 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 02 ม.ค. 2024
19,999
พฤหัส, 04 ม.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 07 ม.ค. 2024
19,999
พฤหัส, 11 ม.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 14 ม.ค. 2024
18,999
พฤหัส, 18 ม.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 21 ม.ค. 2024
17,999
พฤหัส, 25 ม.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 28 ม.ค. 2024
16,999
พฤหัส, 01 ก.พ. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 04 ก.พ. 2024
16,999
พฤหัส, 15 ก.พ. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 18 ก.พ. 2024
15,999
ศุกร์, 23 ก.พ. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 26 ก.พ. 2024
17,999
เสาร์, 24 ก.พ. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 27 ก.พ. 2024
16,999
พฤหัส, 29 ก.พ. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 03 มี.ค. 2024
15,999
พฤหัส, 07 มี.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 10 มี.ค. 2024
15,999
พฤหัส, 14 มี.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 17 มี.ค. 2024
16,999
เสาร์, 23 มี.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 26 มี.ค. 2024
15,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
9 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
3 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 11.10 น.

รายละเอียดทัวร์

วันแรก ดอนเมือง • มัณฑะเลย์ • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง • วัดกุโสดอ • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
วันที่สอง มัณฑะเลย์ • นั่งรถสู่พุกาม • วิหารกุบยางจี • วัดมนุหา • วิหารธรรมยานจี • เจดีย์สับพันยู ชมวิวพระอาทิตย์ตก
วันที่สาม พุกาม • เจดีย์ชเวสิกอง • วิหารติโลมินโล • วิหารอนันดา • มัณฑะเลย์ • โรงงานเครื่องเขิน
วันที่สี่ มัณฑะเลย์ • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี • สะพานไม้อูเบ็ง • วัดมหากันดายงค์ • สนามบินมัณฑะเลย์ • กรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - restaurant restaurant
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 YI LINK HOTEL
2 ARTHAWKA HOTEL
3 YI LINK HOTEL
4
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แบบหมู่คณะ
check ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ
check ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
check น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
check ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
check ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
check ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
check ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
check ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
check ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
close ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
close ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
close ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
close ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
close หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท    

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**   

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**   

 

image12


 

image12


 


 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes