bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

฿ 24,999

โดย : Chill Travel

  • เยือน 3 เมืองโบราณ
  • เดินชมวัดโปตาลาน้อยแห่งแชงกรีล่า
  • นั่งรถไฟความเร็วสูงลี่เจียงไปคุนหมิง 
  • ชมโชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง 
  • ชมความสวยงามทะเลสาบไป๋สุยเหอ
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
จันทร์, 21 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 26 ส.ค. 2023
24,999
พุธ, 30 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 04 ก.ย. 2023
24,999
อังคาร, 05 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 10 ก.ย. 2023
25,999
อังคาร, 12 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 17 ก.ย. 2023
25,999
อังคาร, 19 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 24 ก.ย. 2023
25,999
พุธ, 20 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 25 ก.ย. 2023
26,999
อังคาร, 10 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 15 ต.ค. 2023
28,999
ศุกร์, 20 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 25 ต.ค. 2023
28,999
อังคาร, 24 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 29 ต.ค. 2023
25,999
เต็ม
อังคาร, 31 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 05 พ.ย. 2023
26,999
อังคาร, 07 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 12 พ.ย. 2023
26,999
อังคาร, 14 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 19 พ.ย. 2023
26,999
อังคาร, 21 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 26 พ.ย. 2023
26,999
อังคาร, 28 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 03 ธ.ค. 2023
26,999
อังคาร, 05 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 10 ธ.ค. 2023
28,999
อังคาร, 12 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 17 ธ.ค. 2023
26,999
อังคาร, 19 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 24 ธ.ค. 2023
26,999
อังคาร, 26 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 31 ธ.ค. 2023
29,999
พุธ, 27 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 01 ม.ค. 2024
33,999
ศุกร์, 29 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 03 ม.ค. 2024
34,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
14 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินเช้า 08.00 น.

รายละเอียดทัวร์

วันแรก สนามบินดอนเมือง • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองต้าหลี่
วันที่สอง เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • เมืองเก่าจงเตี้ยน
วันที่สาม วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่สี่ อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ
วันที่ห้า เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • ตำหนักทอง • ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • สวนน้ำตกคุนหมิง • ร้านหยก • ประตูม้าทองไก่หยก
วันที่หก สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบินดอนเมือง • กรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - restaurant
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant restaurant
5 restaurant restaurant restaurant
6 restaurant - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 DALI ZHUANG YUAN HOTEL
2 GRACE HOTEL
3 FENG HUANG YANHG SHENG HOTEL
4 FENG HUANG HOTEL
5 PIN HUA YUE JIA HOTEL
6
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แบบหมู่คณะ
check ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
check กระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกินตามสายการบินกำหนด
check ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
check น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
check ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว และค่ารถโค้ช
check ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
check ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
check ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
close ค่าส่วนต่างน้ำหนักกระเป๋า กรณีน้ำหนักเกิน
close ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายบิน อุบัติภัยธรรมชาติ ประท้วง นัดหยุดงานฯ
close ค่าใช้จ่ายส่วยเกิน หากหน่วยงานรัฐบาลไทย/จีน มีการเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัว
close ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 48 ชั่วมงก่อนเดินทางออกจาไทยพร้อมหนังสือรับรอง
close ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบเดี่ยว ท่านละ 2,500 บาท กรณีทางการจีนยกเลิกวีซ่าหน้าด่านหรือวีซ่ากรุ๊ป
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาท/ท่าน
close ค่าดำเนินการวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น

หมายเหตุ: เนื่องจากห้องพักของโรงแรมในประเทศจีนนั้น มีห้องพักประเภท DOUBLE BED (DBL)

ค่อนข้างจำกัด หากลูกค้ามีความประสงค์จะพักห้องประเภทนี้ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนทำการจอง

บริษัทฯ จะยึดประเภทห้องพักตามใบจองจากบริษัทเอเจนซี่ที่ท่านทำการจองทัวร์มาเท่านั้น

หากมีการปรับเปลี่ยนห้องพักในระยะเวลาใกล้วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทห้องพัก

 

** โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น

ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเดียวกันเท่านั้น (มาตรฐานประเทศจีน) **

 

ข้อความสำคัญ! พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย และมีหน้าว่างสำหรับลงตราประทับวีซ่า

และประทับตราเข้า-ออกประเทศ อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

image5-2.png

 

 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes