bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว พักบนเกาะ 1 คืน ฟรีวีซ่า

฿ 24,999

โดย : Chill Travel

  • ขอพรองค์หนานไห่กวนอิม
  • ชมสถาปัตยกรรม ศาลาฝานกง
  • ช้อปปิ้งอิสระ ถนนนานจิง
  • ไหว้พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ
  • ล่องเรือชมเมืองโบราณอู่เจิ้น

 

download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
พุธ, 22 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 26 พ.ย. 2023
24,999
เสาร์, 02 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 06 ธ.ค. 2023
26,999
เสาร์, 09 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 13 ธ.ค. 2023
26,999
พุธ, 20 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 24 ธ.ค. 2023
25,999
พฤหัส, 28 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 01 ม.ค. 2024
30,999
ศุกร์, 29 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 02 ม.ค. 2024
30,999
เสาร์, 30 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 03 ม.ค. 2024
29,999
พุธ, 10 ม.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 14 ม.ค. 2024
25,999
พุธ, 24 ม.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 28 ม.ค. 2024
25,999
พฤหัส, 22 ก.พ. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 26 ก.พ. 2024
27,999
เสาร์, 24 ก.พ. 2024
    arrow_forward    
พุธ, 28 ก.พ. 2024
27,999
พุธ, 13 มี.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 17 มี.ค. 2024
25,999
พุธ, 27 มี.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 31 มี.ค. 2024
25,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
12 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 16.05 น.

รายละเอียดทัวร์

วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว
วันที่สอง ท่าเรือจูเจียเจี่ยว • เกาะผู่ถ่อซาน • วัดผู่จี้ • วัดไผ่ม่วง • ต าหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป • ชาวอินต้ง • องค์หนานไห่กวนอิม
วันที่สาม ท่าเรือจูเจียเจี่ยว • เซี่ยงไฮ้ • ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) • หาดไว่ทาน • ถนนนานกิง
วันที่สี่ เมืองอู๋ซี • ร้านไข่มุก • พระใหญ่หลิงซาน • ศาลาฝานกง • ร้านไข่มุก • เมืองหังโจว
วันที่ห้า ร้านหยก • หมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น • เมืองหังโจว • ทะเลสาบซีหู• หมู่บ้านใบชา • ถนนโบราณ เหอฝ่ังเจีย • สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant restaurant
5 restaurant restaurant restaurant

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL HANGZHOU
2 PUTUOSHAN HOTEL (บนเกาะ)
3 HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI
4 HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI
5
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แบบหมู่คณะ
check ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่ากระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกินตามสายการบินกำหนด
check ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
check น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
check ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว และค่ารถโค้ช
check ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
check ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
check ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
close ค่าส่วนต่างน้ำหนักกระเป๋า กรณีน้ำหนักเกิน
close ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายบิน อุบัติภัยธรรมชาติ ประท้วง นัดหยุดงานฯ
close ค่าใช้จ่ายส่วยเกิน หากหน่วยงานรัฐบาลไทย/จีน มีการเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัว
close ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 48 ชั่วมงก่อนเดินทางออกจาไทยพร้อมหนังสือรับรอง
close ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบเดี่ยว ท่านละ 2,500 บาท กรณีทางการจีนยกเลิกวีซ่าหน้าด่านหรือวีซ่ากรุ๊ป
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาท/ท่าน
close ค่าดำเนินการวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น

หมายเหตุ: เนื่องจากห้องพักของโรงแรมในประเทศจีนนั้น มีห้องพักประเภท DOUBLE BED (DBL)

 

ค่อนข้างจำกัด หากลูกค้ามีความประสงค์จะพักห้องประเภทนี้ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนทำการจอง

 

บริษัทฯ จะยึดประเภทห้องพักตามใบจองจากบริษัทเอเจนซี่ที่ท่านทำการจองทัวร์มาเท่านั้น

 

หากมีการปรับเปลี่ยนห้องพักในระยะเวลาใกล้วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทห้องพัก

 

** โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเดียวกันเท่านั้น (มาตรฐานประเทศจีน) **

 

ข้อความสำคัญ! พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย และมีหน้าว่างสำหรับลงตราประทับวีซ่า และประทับตราเข้า-ออกประเทศ อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

 

nvKFVPnKo1yZ7cOzC2hKz1sJhVWQBE9npY11auYOk16fu6CbFXZesRBMmbH8iyf8q944Lpg8z8UUNf3W_Izt5g-9Psc4nhk31rnhcPmhQkhhGvvg3eAGoER-RxhHCmGgEwFUzYDuFmvNHvYeepFSGA

 

 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes