bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น เที่ยว 2 เมืองโบราณ ฟรีวีซ่า

฿ 27,999

โดย : Chill Travel

  • ตามรอยเส้นทางอวตาร ชมภูเขาหินสูงเสียดฟ้า
  • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมเมืองโบราณ
  • ชมตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
ศุกร์, 13 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 18 ต.ค. 2023
29,999
ศุกร์, 27 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 01 พ.ย. 2023
27,999
พุธ, 01 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 06 พ.ย. 2023
28,999
พุธ, 15 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 20 พ.ย. 2023
28,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
15 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
5 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 11:35 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิ• สนามบินต้าหย่ง เมืองจางเจียเจี้ย • ตึกมหัศจรรย์ 72
เมืองจางเจียเจี้ย • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือ แม่น้าถัวเจียง • บรรยากาศยามค่าเมืองโบราณ
เมืองเฟิ่งหวง • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้าประตูสวรรค์
ลำธารแส้ม้าทอง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพล เฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์• สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า
เมืองจางเจียเจี้ย • อุทยานเทียนจื่อซาน • ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) • ถ้ามังกรเหลือง
ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู• พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • สนามบินต้าหย่ง จางเจียเจี้ย • สนามบินสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - restaurant
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant restaurant
5 restaurant restaurant restaurant
6 restaurant restaurant -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 SUNSHINE HOTEL
2 ZUI XIANG XI HOTEL
3 SUNSHINE HOTEL
4 ZHANGJIAJIE PULLMAN HOTEL
5 ZHANGJIAJIE PULLMAN HOTEL
6
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
check ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
check ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
check ค่าเข้าชมสถานที่ และค่ารถรับ-ส่ง ตามรายการระบุ
check ค่าวีซ่ากรุ๊ป สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
check ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระตามสายการบินกำหนด
check ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด
check ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
close ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
close ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง
close ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน หากหน่วยงานรัฐบาลไทย/จีน มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
close ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป
close ค่าดำเนินการวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
close ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
  • คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วัน ก่อนการเดินทาง  
  • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว        
  • อัตราค่าทัวร์นี้สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ไม่สามารถเลื่อนไฟล์ทขาไปหรือขากลับได้ จำเป็นต้องไปตามกำหนดการเท่านั้น 
  • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น        
  • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด   

 

 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes