bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์รัสเซีย 8 วัน 5 คืน มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บิน full service

฿ 69,999

โดย : Chill Travel

  • ทานอาหารสุดหรู ที่ร้านTurandot 
  • ชมโชว์ละครสัตว์ 
  • มหาวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย ชมจัตุรัสแดง 
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำ 
  • ชมพระราชวังเครมลิน 
  • ชมพระราชวังฤดูหนาวและฤดูร้อน 
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
พุธ, 11 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 18 ต.ค. 2023
73,999
พุธ, 25 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 01 พ.ย. 2023
69,999
พุธ, 08 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 15 พ.ย. 2023
73,999
พุธ, 15 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 22 พ.ย. 2023
70,999
พุธ, 22 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 29 พ.ย. 2023
73,999
พุธ, 29 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 06 ธ.ค. 2023
74,999
พุธ, 06 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 13 ธ.ค. 2023
74,999
พุธ, 13 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 20 ธ.ค. 2023
74,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
17 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 02.20 น.

รายละเอียดทัวร์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันที่สอง สนามบินดูไบ • สนามบินโดโมเดโดโว่มอสโคว • มหาวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย • Zayard park • ร้านอาหารสุดหรู TURANDOT • หมู่บ้านโคโลเมนสโคว • จัตุรัสแดง • มหาวิหาร เซนต์บาซิล • ห้าง GUM
วันที่สาม ตลาดอิสไมโลโว่• เขาสแปร์โรว์ฮิลส์• น่ังกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น ้ า Moscow • ละคร สัตว์Circus Show
วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro) • พระราชวังเครมลิน • พิพิธภัณฑ์ อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • รถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train • เมืองเซนต์ปีเตอร์ส เบิร์ค
วันที่ห้า โบสถ์หยดเลือด • มหาวิหารคาซาน • ถนนเนฟสกี้• พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์ เฮอร์มิเทจ • รูปปั้นสฟิงซ์ ริมแม่น้าเนว่า
วันที่หก ป้อมปีเตอร์ และปอลด์• มหาวิหารไอแซค • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังแคท เธอรีน
วันที่เจ็ด ถ่ายภาพกับประตูชัย Narva • ช้อปป้ิงเอาท์เลตวิลเลจ • สนามบินพัลโคโว เซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก
วันที่แปด สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 - restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant restaurant
5 restaurant restaurant restaurant
6 restaurant restaurant restaurant
7 restaurant restaurant restaurant
8 - - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1
2 Holiday Inn Moscow Tagansky
3 Holiday Inn Moscow Tagansky
4 Park Inn Pribaltijskaya
5 Park Inn Pribaltijskaya
6 Park Inn Pribaltijskaya
7
8
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แบบหมู่คณะ
check ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด
check ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ
check ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
check น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
check ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
check ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
check ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
check เงื่อนไขประกันเดินทางต่างๆ ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพต่างๆของผุ้เดินทาง
close ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
close ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
close ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
close หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ รัสเซียมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 80 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
close ค่าบริการยกกระเป๋าทุกสถานที่

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 20,000 บาท

อัตรานรี้วมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**
ราคา JOINLAND หักค่าตั๋วเครื่องบินออกท่านละ 20,000 บาท
(กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ รวมท้ังทรปิ 80 USD/ท่าน
**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ**

image4
 

 

image5
 

 

image7


 

image2


 


 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes