bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ ไฟล์ทสวย บินเช้ากลับเย็น

฿ 15,999

โดย : Chill Travel

  • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์
  • ชมเมืองฮอยอัน  เมืองมรดกโลกที่สวยงาม
  • นั่งเรือกระด้ง และนั่งสามล้อซิโคล่ ชมเมืองเว้
  • ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ไม่อั้น
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
ศุกร์, 03 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 06 พ.ย. 2023
15,999
พฤหัส, 09 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 12 พ.ย. 2023
16,999
ศุกร์, 17 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 20 พ.ย. 2023
15,999
ศุกร์, 24 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 27 พ.ย. 2023
16,999
พฤหัส, 30 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 03 ธ.ค. 2023
16,999
เสาร์, 02 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 05 ธ.ค. 2023
18,999
ศุกร์, 08 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 11 ธ.ค. 2023
17,999
ศุกร์, 15 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 18 ธ.ค. 2023
16,999
พฤหัส, 21 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 24 ธ.ค. 2023
18,999
พฤหัส, 28 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 31 ธ.ค. 2023
19,999
เสาร์, 30 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 02 ม.ค. 2024
23,999
อาทิตย์, 31 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 03 ธ.ค. 2023
23,999
เสาร์, 06 ม.ค. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 09 ม.ค. 2024
16,999
ศุกร์, 19 ม.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 22 ม.ค. 2024
16,999
ศุกร์, 02 ก.พ. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 05 ก.พ. 2024
16,999
พฤหัส, 22 ก.พ. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 25 ก.พ. 2024
17,999
เสาร์, 24 ก.พ. 2024
    arrow_forward    
อังคาร, 27 ก.พ. 2024
17,999
พฤหัส, 07 มี.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 10 มี.ค. 2024
16,999
พฤหัส, 14 มี.ค. 2024
    arrow_forward    
อาทิตย์, 17 มี.ค. 2024
16,999
ศุกร์, 22 มี.ค. 2024
    arrow_forward    
จันทร์, 25 มี.ค. 2024
16,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
10 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 07:15 น.

รายละเอียดทัวร์

ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • Wonder Park • เว้ • พระราชวังเว้• นั่งสามล้อซิโคล่ • เจดีย์เทียนมู่ • ล่องเรือแม่น้าหอม
พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • ร้านไข่มุก • บาน่าฮิลล์ • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บา น่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี• หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square
Apeck Park • สะพานมังกร • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • ร้านหินอ่อน • เมืองโบราณ ฮอยอัน
วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ร้านเยื่อไผ่ • ตลาดฮาน • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - restaurant restaurant
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 PARKVIEW
2 Mercure Bana Hill French Village
3 MAGNOLIA
4
check ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป
check ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
check น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
check ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
check ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
check ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
check ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
check ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
close ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ
close ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
close หากหน่วยงานรัฐบาลไทย เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
close ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
close ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
close ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน              
  • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว              
  • กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)              
  • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น              
  • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด           


 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes