bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวเมืองมรดกโลก

฿ 13,999

โดย : Chill Travel

  • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์
  • ชมเมืองฮอยอัน  เมืองมรดกโลกที่สวยงาม
  • นั่งเรือกระด้ง และนั่งสามล้อซิโคล่ ชมเมืองเว้
  • ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ไม่อั้น
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
ศุกร์, 14 ก.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 17 ก.ค. 2023
14,999
พฤหัส, 27 ก.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 30 ก.ค. 2023
16,999
อังคาร, 01 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
ศุกร์, 04 ส.ค. 2023
14,999
พฤหัส, 03 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 06 ส.ค. 2023
14,999
เสาร์, 12 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 15 ส.ค. 2023
16,999
ศุกร์, 18 ส.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 21 ส.ค. 2023
14,999
พุธ, 20 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 23 ก.ย. 2023
13,999
พุธ, 27 ก.ย. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 30 ก.ย. 2023
14,999
เสาร์, 07 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 10 ต.ค. 2023
15,999
ศุกร์, 13 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 16 ต.ค. 2023
16,999
พฤหัส, 19 ต.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 22 ต.ค. 2023
17,999
พุธ, 01 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 04 พ.ย. 2023
15,999
พุธ, 08 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 11 พ.ย. 2023
15,999
พฤหัส, 09 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 12 พ.ย. 2023
15,999
เสาร์, 11 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 14 พ.ย. 2023
15,999
พฤหัส, 16 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 19 พ.ย. 2023
15,999
เสาร์, 18 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 21 พ.ย. 2023
15,999
พฤหัส, 23 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 26 พ.ย. 2023
16,999
พุธ, 29 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 02 ธ.ค. 2023
15,999
พฤหัส, 30 พ.ย. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 03 ธ.ค. 2023
16,999
เสาร์, 02 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 05 ธ.ค. 2023
16,999
พฤหัส, 07 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อาทิตย์, 10 ธ.ค. 2023
17,999
ศุกร์, 08 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 11 ธ.ค. 2023
17,999
อาทิตย์, 10 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 13 ธ.ค. 2023
16,999
เสาร์, 16 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 19 ธ.ค. 2023
16,999
พุธ, 20 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 23 ธ.ค. 2023
16,999
เสาร์, 23 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 26 ธ.ค. 2023
19,999
อาทิตย์, 24 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
พุธ, 27 ธ.ค. 2023
19,999
พุธ, 27 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
เสาร์, 30 ธ.ค. 2023
22,999
ศุกร์, 29 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
จันทร์, 01 ม.ค. 2024
22,999
เสาร์, 30 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 02 ม.ค. 2024
22,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
9 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 10:50 น.

รายละเอียดทัวร์

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • เมืองเว้• สุสานกษัตริย์ไคดิงห์• เจดีย์เทียนมู่• ล่องเรือแม่น้ำหอม
เมืองเว้ • พระราชวังเว้• นั่งสามล้อซิโคล่• ร้านเยื่อไผ่ • ร้านไข่มุก • นั่ง Cable Car สู่บาน่า ฮิลล์ • สะพานสีทอง Fantasy Park • หมู่บ้านฝรั่งเศส
ดานัง • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน
สะพานมังกร • วัดลินห์อึ่ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - restaurant restaurant
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 Thanh Lich Hotel
2 Mercure Bana Hill French Village
3 พักที่ Magnolia Hotel
4
check ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป
check ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
check ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
check น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
check ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
check ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
check ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด
check ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
close ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ
close ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
close ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
close ากหน่วยงานรัฐบาลไทย เวียดนาม มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน   
  • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว   
  • กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)   
  • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น   
  • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด   
อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes