bar_chart
0
favorite
0
shopping_cart
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย ตะลุยแดนมังกร ฟรีวีซ่ากรุ๊ป

฿ 32,999

โดย : Chill Travel

  • ชมภูเขาฮัลเล่ห์ลู่ย่า
  • เช็คอินที่เที่ยวใหม่ ภูเขาเจ็ดดาว
  • ชมเมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
  • ชมภูผาสวรรค์ เทียนเหมินซาน
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
ศุกร์, 29 ธ.ค. 2023
    arrow_forward    
อังคาร, 02 ม.ค. 2024
32,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
12 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
5 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 18:00 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา
เมืองฉางซา • เขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์
แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • สะพานแก้ว • ลำธารแส้ม้าทอง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขต อนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์• สะพานอันดับ หนึ่งใต้ฟ้า
ภูเขาเจ็ดดาว • แกรนด์แคนยอนเขาเจ็ดดาว • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
เมืองจางเจียเจี้ย • เมืองโบราณวัฒนธรรมเผ่าถูเจีย • เมืองฉางซา • ถนนหวงซิงลู่• สนามบิน ฉางซาหวงฮวา • กรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant restaurant
5 restaurant restaurant restaurant

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 Vienna Hotel
2 RAMADA HOTEL
3 RAMADA HOTEL
4 TUWANG PALACE BABUTANG HOTEL
5
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
check ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระตามสายการบินกำหนด
check ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
check ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
check ค่าภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด
check ค่าเข้าชมสถานที่ และค่ารถรับ-ส่ง ตามรายการระบุ
check ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน
check ค่าวีซ่ากรุ๊ป สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
close ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
close ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน หากหน่วยงานรัฐบาลไทย/จีน มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม
close ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
close ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป
close ค่าดำเนินการวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
close ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน        
  • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว        
  • กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)        
  • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น        
  • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด   
อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

เขียนรีวิว

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนรีวิว!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes