ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน โอซาก้า เกียวโต นารา ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

฿ 28,888

Sold By: Chill Travel

  • ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) 
  • วัดโทไดจิ
  • ตลาดเช้ามิยากาวะ
  • เมืองเก่าทาคายาม่า
  • ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
Tue, 09 Apr 2024
    arrow_forward    
Sun, 14 Apr 2024
35,888
Tue, 16 Apr 2024
    arrow_forward    
Sun, 21 Apr 2024
31,888
Tue, 07 May 2024
    arrow_forward    
Sun, 12 May 2024
28,888
Tue, 14 May 2024
    arrow_forward    
Sun, 19 May 2024
28,888
Tue, 21 May 2024
    arrow_forward    
Sun, 26 May 2024
31,888
Tue, 04 Jun 2024
    arrow_forward    
Sun, 09 Jun 2024
28,888
Tue, 11 Jun 2024
    arrow_forward    
Sun, 16 Jun 2024
28,888
Tue, 16 Jul 2024
    arrow_forward    
Sun, 21 Jul 2024
29,888
Tue, 23 Jul 2024
    arrow_forward    
Sun, 28 Jul 2024
29,888
Tue, 20 Aug 2024
    arrow_forward    
Sun, 25 Aug 2024
29,888
Tue, 10 Sep 2024
    arrow_forward    
Sun, 15 Sep 2024
28,888
Tue, 01 Oct 2024
    arrow_forward    
Sun, 06 Oct 2024
29,888
Tue, 08 Oct 2024
    arrow_forward    
Sun, 13 Oct 2024
29,888
Tue, 15 Oct 2024
    arrow_forward    
Sun, 20 Oct 2024
31,888
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
7 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
3 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 00.30 น.

รายละเอียดทัวร์

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยาน นานานชาติคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ– สวนกวางนารา – MITSUI OUTLET PARK Shiga Ryuo
ตลาดเช้ามิยากาวะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – หมู่บ้าน มรดกโลกชิราคาวาโกะ - Aeon Mall
ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free - วัดคิโยมิสุเด ระ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ย่านชินเซไก – เข้าสู่ที่พัก- ย่าน ชินไซบาชิ
ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - Tempozan Harbor Village – Expo City
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 - restaurant -
3 restaurant restaurant -
4 restaurant restaurant -
5 restaurant - -
6 restaurant - -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1
2 Hotel Koyo
3 Hotel Koyo
4 SARASA Hotel Namba
5 Izumisano Center Hotel
6
check ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
check ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับใกล้เคียงกัน กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
check ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
check จ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
check ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน VIET JET (VZ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก** ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 15 กก. ชำระเพิ่ม 1,600 บาท /เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 2,100 บาท
check ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเงื่อนไขนี้ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
check ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
check ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 11 ช.ม./วัน)
check ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
close ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
close ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
close ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
close ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
close ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
close ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Submit Your Review

Please login to write review!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes

Chill Travel

ChillTravel

More Products from Chill Travel