ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์

฿ 14,899

Sold By: Chill Travel

 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ 
 • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง 
 • ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน
 •  ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ
 •  คาเฟ่ ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFÉ 
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
Wed, 03 Apr 2024
    arrow_forward    
Sat, 06 Apr 2024
14,899
Sat, 06 Apr 2024
    arrow_forward    
Tue, 09 Apr 2024
16,899
Wed, 10 Apr 2024
    arrow_forward    
Sat, 13 Apr 2024
22,899
Fri, 12 Apr 2024
    arrow_forward    
Mon, 15 Apr 2024
22,899
Sat, 13 Apr 2024
    arrow_forward    
Tue, 16 Apr 2024
22,899
Sun, 14 Apr 2024
    arrow_forward    
Wed, 17 Apr 2024
22,899
Fri, 19 Apr 2024
    arrow_forward    
Mon, 22 Apr 2024
15,899
Sat, 20 Apr 2024
    arrow_forward    
Tue, 23 Apr 2024
15,899
Wed, 24 Apr 2024
    arrow_forward    
Sat, 27 Apr 2024
14,899
Fri, 26 Apr 2024
    arrow_forward    
Mon, 29 Apr 2024
14,899
Sat, 04 May 2024
    arrow_forward    
Tue, 07 May 2024
16,899
Sun, 05 May 2024
    arrow_forward    
Wed, 08 May 2024
14,899
Fri, 10 May 2024
    arrow_forward    
Mon, 13 May 2024
15,899
Fri, 17 May 2024
    arrow_forward    
Mon, 20 May 2024
15,899
Sat, 25 May 2024
    arrow_forward    
Tue, 28 May 2024
15,899
Sat, 01 Jun 2024
    arrow_forward    
Tue, 04 Jun 2024
16,899
Sat, 08 Jun 2024
    arrow_forward    
Tue, 11 Jun 2024
15,899
Fri, 14 Jun 2024
    arrow_forward    
Mon, 17 Jun 2024
15,899
Sat, 15 Jun 2024
    arrow_forward    
Tue, 18 Jun 2024
15,899
Wed, 19 Jun 2024
    arrow_forward    
Sat, 22 Jun 2024
14,899
Fri, 21 Jun 2024
    arrow_forward    
Mon, 24 Feb 2025
15,899
Wed, 26 Jun 2024
    arrow_forward    
Sat, 29 Jun 2024
15,899
Fri, 28 Jun 2024
    arrow_forward    
Mon, 01 Jul 2024
15,899
Wed, 03 Jul 2024
    arrow_forward    
Sat, 06 Jul 2024
14,899
Fri, 05 Jul 2024
    arrow_forward    
Mon, 08 Jul 2024
15,899
Sat, 06 Jul 2024
    arrow_forward    
Tue, 09 Jul 2024
15,899
Wed, 10 Jul 2024
    arrow_forward    
Sat, 13 Jul 2024
14,899
Fri, 12 Jul 2024
    arrow_forward    
Mon, 15 Jul 2024
15,899
Sat, 13 Jul 2024
    arrow_forward    
Tue, 16 Jul 2024
15,899
Wed, 17 Jul 2024
    arrow_forward    
Sat, 20 Jul 2024
15,899
Fri, 19 Jul 2024
    arrow_forward    
Mon, 22 Jul 2024
16,899
Sat, 20 Jul 2024
    arrow_forward    
Tue, 23 Jul 2024
14,899
Wed, 24 Jul 2024
    arrow_forward    
Sat, 27 Jul 2024
14,899
Fri, 26 Jul 2024
    arrow_forward    
Mon, 29 Jul 2024
16,899
Sat, 27 Jul 2024
    arrow_forward    
Tue, 30 Jul 2024
16,899
Fri, 02 Aug 2024
    arrow_forward    
Mon, 05 Aug 2024
15,899
Sat, 03 Aug 2024
    arrow_forward    
Tue, 06 Aug 2024
15,899
Wed, 07 Aug 2024
    arrow_forward    
Sat, 10 Aug 2024
14,899
Fri, 09 Aug 2024
    arrow_forward    
Mon, 12 Aug 2024
16,899
Fri, 16 Aug 2024
    arrow_forward    
Mon, 19 Aug 2024
15,899
Wed, 21 Aug 2024
    arrow_forward    
Sat, 24 Aug 2024
14,899
Fri, 23 Aug 2024
    arrow_forward    
Mon, 26 Aug 2024
15,899
Wed, 28 Aug 2024
    arrow_forward    
Sat, 31 Aug 2024
14,899
Fri, 30 Aug 2024
    arrow_forward    
Mon, 02 Sep 2024
15,899
Sat, 31 Aug 2024
    arrow_forward    
Tue, 03 Sep 2024
15,899
Sat, 07 Sep 2024
    arrow_forward    
Tue, 10 Sep 2024
15,899
Fri, 13 Sep 2024
    arrow_forward    
Mon, 16 Sep 2024
15,899
Sat, 14 Sep 2024
    arrow_forward    
Tue, 17 Sep 2024
15,899
Fri, 20 Sep 2024
    arrow_forward    
Mon, 23 Sep 2024
15,899
Wed, 25 Sep 2024
    arrow_forward    
Sat, 28 Sep 2024
14,899
Fri, 27 Sep 2024
    arrow_forward    
Mon, 30 Sep 2024
15,899
Sat, 28 Sep 2024
    arrow_forward    
Tue, 01 Oct 2024
15,899
Wed, 02 Oct 2024
    arrow_forward    
Sat, 05 Oct 2024
14,899
Thu, 03 Oct 2024
    arrow_forward    
Sun, 06 Oct 2024
15,899
Fri, 04 Oct 2024
    arrow_forward    
Mon, 07 Oct 2024
15,899
Sat, 05 Oct 2024
    arrow_forward    
Tue, 08 Oct 2024
15,899
Wed, 09 Oct 2024
    arrow_forward    
Sat, 12 Oct 2024
14,899
Sat, 12 Oct 2024
    arrow_forward    
Tue, 15 Oct 2024
16,899
Sun, 13 Oct 2024
    arrow_forward    
Wed, 16 Oct 2024
14,899
Wed, 16 Oct 2024
    arrow_forward    
Sat, 19 Oct 2024
14,899
Thu, 17 Oct 2024
    arrow_forward    
Sun, 20 Oct 2024
15,899
Sun, 20 Oct 2024
    arrow_forward    
Wed, 23 Oct 2024
14,899
Wed, 23 Oct 2024
    arrow_forward    
Sat, 26 Oct 2024
16,899
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
10 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 15.50 น.

รายละเอียดทัวร์

กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้น ปลามังกร – สะพานมังกรพ่นไฟ
วัดหลิงอิ๋ง - SON TRA MARINA CAFE - แวะร้าน เยื่อไผ่ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ล่องเรือ กระด้ง - ฮอยอัน - ดานัง
ดานัง - บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก - พักบนบาน่าฮิลล์
บาน่าฮิลล์ - ดานัง - โบสถ์สีชมพู- ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - restaurant
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant restaurant

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 CENTURY HOTEL
2 CENTURY HOTEL
3 MERCURE DANANGMERCURE DANANG
4
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
check ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่ารรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
check ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และสําหรับถือขึ้นเครื่อง 7กก.
check ค่าที่พักตามระบุในรายการ
check ค่าอาหารตามรายการระบุ
check ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
check ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ที่ทํานาญเส้นทางน่าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
check ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไปตามกรมรรรม์)
check ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก, รวมถึง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
close ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท สําหรับเดินทางตั้งแต่ 1 เม.ย. 67 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการยกเลิก 

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์เต็มจำนวน ทุกกรณี การแจ้งยกเลิกการเดินทางหรือไม่เดินทางในวันที่ทําการจองไว้
 • ค่าทัวร์เป็นลักษณะของการเหมาจ่าย ไม่สามารถคืนเงินค่าอาหาร หรือค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หากลูกค้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมของทัวร์ทุกกรณี

เงื่อนไขในการจอง และชำระเงิน 

 • ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด อย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ทั้งเต็มจํานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

ข้อควรทราบ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

 • หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิด ด่าน,ภัยรรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสรการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า เมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขอ งบริษัทฯ
 • หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เกี่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดิน ทางแล้ว
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความ ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่ สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วแบบหมู่คณะระบบจะทำการ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ท่าน อาจจะไม่ได้นั่งติดกัน แต่สามารถแจ้งความต้องการต่อที่หน้าเคาน์เตอร์สายการบินเท่านั้น

สำคัญมาก 

หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุหนังสือเดินทางของเท่าน เหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Submit Your Review

Please login to write review!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes

Chill Travel

ChillTravel

More Products from Chill Travel