ทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3คืน ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก

฿ 15,899

Sold By: Chill Travel

 • ช้อปปิ้งตลาดดงัฮานอย ตลาด 36 สาย
 • นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน
 • นั่งรถไฟชมเมืองซาปา
 • สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์
 • โมอาน่า ซาปาคาเฟ่
 • หมู่บ้าน Cat Cat
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
Thu, 28 Mar 2024
    arrow_forward    
Sun, 31 Mar 2024
15,899
Fri, 29 Mar 2024
    arrow_forward    
Mon, 01 Apr 2024
15,899
Sat, 30 Mar 2024
    arrow_forward    
Tue, 02 Apr 2024
15,899
Fri, 19 Apr 2024
    arrow_forward    
Mon, 22 Apr 2024
15,899
Thu, 25 Apr 2024
    arrow_forward    
Sun, 28 Apr 2024
16,899
Fri, 03 May 2024
    arrow_forward    
Mon, 06 May 2024
17,899
Sat, 04 May 2024
    arrow_forward    
Tue, 07 May 2024
17,899
Fri, 10 May 2024
    arrow_forward    
Mon, 13 May 2024
15,899
Sat, 11 May 2024
    arrow_forward    
Tue, 14 May 2024
15,899
Thu, 16 May 2024
    arrow_forward    
Sun, 19 May 2024
15,899
Sun, 19 May 2024
    arrow_forward    
Wed, 22 May 2024
15,899
Sat, 01 Jun 2024
    arrow_forward    
Tue, 04 Jun 2024
16,899
Fri, 07 Jun 2024
    arrow_forward    
Mon, 10 Jun 2024
15,899
Thu, 13 Jun 2024
    arrow_forward    
Sun, 16 Jun 2024
15,899
Fri, 14 Jun 2024
    arrow_forward    
Mon, 17 Jun 2024
15,899
Sat, 15 Jun 2024
    arrow_forward    
Tue, 18 Jun 2024
15,899
Thu, 20 Jun 2024
    arrow_forward    
Sun, 23 Jun 2024
15,899
Thu, 27 Jun 2024
    arrow_forward    
Sun, 30 Jun 2024
15,899
Thu, 04 Jul 2024
    arrow_forward    
Sun, 07 Jul 2024
15,899
Fri, 05 Jul 2024
    arrow_forward    
Mon, 08 Jul 2024
15,899
Thu, 11 Jul 2024
    arrow_forward    
Sun, 14 Jul 2024
15,899
Sat, 20 Jul 2024
    arrow_forward    
Tue, 23 Jul 2024
16,899
Sat, 27 Jul 2024
    arrow_forward    
Tue, 30 Jul 2024
16,899
Sat, 03 Aug 2024
    arrow_forward    
Tue, 06 Aug 2024
15,899
Sat, 10 Aug 2024
    arrow_forward    
Tue, 13 Aug 2024
16,899
Thu, 22 Aug 2024
    arrow_forward    
Sun, 25 Aug 2024
15,899
Sat, 24 Aug 2024
    arrow_forward    
Tue, 27 Aug 2024
15,899
Thu, 05 Sep 2024
    arrow_forward    
Sun, 08 Sep 2024
15,899
Fri, 06 Sep 2024
    arrow_forward    
Mon, 09 Sep 2024
15,899
Thu, 12 Sep 2024
    arrow_forward    
Sun, 15 Sep 2024
15,899
Fri, 13 Sep 2024
    arrow_forward    
Mon, 16 Sep 2024
15,899
Thu, 19 Sep 2024
    arrow_forward    
Sun, 22 Sep 2024
15,899
Thu, 26 Sep 2024
    arrow_forward    
Sun, 29 Sep 2024
15,899
Thu, 03 Oct 2024
    arrow_forward    
Sun, 06 Oct 2024
15,899
Fri, 04 Oct 2024
    arrow_forward    
Mon, 07 Oct 2024
15,899
Thu, 10 Oct 2024
    arrow_forward    
Sun, 13 Oct 2024
16,899
Fri, 11 Oct 2024
    arrow_forward    
Mon, 14 Oct 2024
18,899
Sat, 12 Oct 2024
    arrow_forward    
Tue, 15 Oct 2024
17,899
Thu, 17 Oct 2024
    arrow_forward    
Sun, 20 Oct 2024
16,899
Fri, 18 Oct 2024
    arrow_forward    
Mon, 21 Oct 2024
15,899
Sat, 19 Oct 2024
    arrow_forward    
Tue, 22 Oct 2024
15,899
Thu, 24 Oct 2024
    arrow_forward    
Sun, 27 Oct 2024
17,899
Fri, 25 Oct 2024
    arrow_forward    
Mon, 28 Oct 2024
17,899
Sat, 26 Oct 2024
    arrow_forward    
Tue, 29 Oct 2024
15,899
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
11 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
3 ดาว
flight_takeoff
บินกลางวัน 06.40 น.

รายละเอียดทัวร์

ดอนเมือง - ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้ นเขาฟานซี ปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – หมู่บ้าน Cat Cat
ซาปา–ลาวไก–เลือกซื้อของฝาก ร้านเยื่อไผ่- ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ - ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย
ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย – ดอนเมือง

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 restaurant restaurant restaurant
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 LACASA HOTEL
2 LACASA HOTEL
3 MOON VIEW HOTEL
4
check ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
check ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่ารรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
check ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และสําหรับถือขึ้นเครื่อง 7กก.
check ค่าที่พักตามระบุในรายการ
check ค่าอาหารตามรายการระบุ
check ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
check ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ที่ทํานาญเส้นทางน่าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
check ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไปตามกรมรรรม์)
check ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก, รวมถึง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
close ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท สําหรับเดินทางตั้งแต่ 1 เม.ย. 67 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการยกเลิก 

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์เต็มจำนวน ทุกกรณี การแจ้งยกเลิกการเดินทางหรือไม่เดินทางในวันที่ทําการจองไว้
 • ค่าทัวร์เป็นลักษณะของการเหมาจ่าย ไม่สามารถคืนเงินค่าอาหาร หรือค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หากลูกค้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมของทัวร์ทุกกรณี

เงื่อนไขในการจอง และชำระเงิน 

 • ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด อย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ทั้งเต็มจํานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

ข้อควรทราบ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

 • หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิด ด่าน,ภัยรรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสรการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า เมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขอ งบริษัทฯ
 • หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เกี่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดิน ทางแล้ว
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความ ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่ สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วแบบหมู่คณะระบบจะทำการ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ท่าน อาจจะไม่ได้นั่งติดกัน แต่สามารถแจ้งความต้องการต่อที่หน้าเคาน์เตอร์สายการบินเท่านั้น

สำคัญมาก 

หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุหนังสือเดินทางของเท่าน เหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Submit Your Review

Please login to write review!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes

Chill Travel

ChillTravel

More Products from Chill Travel