ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
Mon, 14 Oct 2024
    arrow_forward    
Sun, 20 Oct 2024
59,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
17 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 20.25 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • สนามบินซีหนิง นิงเกาเบาเจีย(เท่ียวบินภายใน) • เมืองซีหนิง • อารามถ่าเอ๋อร์ • ถนนคนเดินหลี่เหมิง • สถานรีถไฟซีหนิง
นั่งรถไฟไต่หลังคาโลกเส้นทางชิงไห่-ทิเบต • สถานีรถไฟลาซา • เมืองลาซา
เขาเหย้าหวังซาน • พระราชวังโปตาลา • วัดเซรา • วัดโจคัง • ตลาดบาเคอร์
เมืองเจียนเซ่ • ทะเลสาบยัมดรก • เมืองลาซา • พระราชวังโนร์พูลลิงกา
สนามบินลาซาก้งก๋า(บินภายใน) • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • ถนนโบราณจินหลี่
ถนนไท่กู๋หลี่ • วัดต้าฉือ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • สนามบินเฉิงตู เทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant restaurant
5 restaurant restaurant restaurant
6 restaurant restaurant restaurant
7 restaurant restaurant -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 JOYHUB CHEER HOTEL
2 พักบนรถไฟ
3 TANGKA HOTEL
4 TANGKA HOTEL
5 TANGKA HOTEL
6 TANGKA HOTEL
7
check ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
check ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 ขา (เฉิงตู-ลาซา / ลาซา-เฉิงตู)
check ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด
check ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน
check น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด
check ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
check ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้รับ-ส่ง ตามรายการระบุ
check ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด ขอสงวนสิทธิ์ฯ เก็บเพิ่มหากสายการ บินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
check ค่าวีซ่าเข้าทิเบต (เนื่องจากทิเบตเป็นเขตปกครองพิเศษ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการยกเลิกวีซ่า)
check ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ วงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)
close ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทางไทย หรือค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ (หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม)
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
close ค่าส่วนต่างน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
close ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล การนัดหยุดงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความควบ คุมของบริษัทฯ
close ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 ทุกกรณี
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท / ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
close ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า หรือเดินทางเข้าประเทศจีนเกิน 180 วัน / ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศของทางรัฐบาลจีนเป็นหลัก
close ค่าดำเนินการวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่า ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง และชำระค่าธรรมเนียม วีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติหรือต่างด้าว

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Submit Your Review

Please login to write review!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes

Chill Travel

ChillTravel

More Products from Chill Travel