ทัวร์จีน 7 วัน 6 คืน ทิเบต ลาซา เจียนเซ่ ชมพระราชวังโปตาลามรดกโลกเลื่องซื่อ

฿ 50,999

Sold By: Chill Travel

 • พระราชวังโปตาลา
 • ทะเลสาบยัมดรก
 • ธารน้ำแข็งคาโนลา
 • พระราชวังโนร์บูลิงกา
 • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
Mon, 03 Jun 2024
    arrow_forward    
Sun, 09 Jun 2024
52,999
Mon, 10 Jun 2024
    arrow_forward    
Sun, 16 Jun 2024
51,999
Mon, 17 Jun 2024
    arrow_forward    
Sun, 23 Jun 2024
51,999
Mon, 24 Jun 2024
    arrow_forward    
Sun, 30 Jun 2024
50,999
Mon, 02 Sep 2024
    arrow_forward    
Sun, 08 Sep 2024
53,999
Mon, 09 Sep 2024
    arrow_forward    
Sun, 15 Sep 2024
53,999
Sat, 14 Sep 2024
    arrow_forward    
Fri, 20 Sep 2024
52,999
Mon, 16 Sep 2024
    arrow_forward    
Sun, 22 Sep 2024
53,999
Mon, 23 Sep 2024
    arrow_forward    
Sun, 29 Sep 2024
53,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
17 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 20.25 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินเฉิงตเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • สนามบินลาซ่าก้งก๋า (เที่ยวบินภายใน) • เมืองลาซา
เขาเหย้าหวังซาน • พระราชวังโปตาลา • วัดเซรา • วัดโจคัง • ตลาดบาเคอร์
เมืองเจยีนเซ่ • ทะเลสาบยัมดรก • เมืองซิกัตเซ่ • ธารน้ำแข็งคาโนลา • อารามเพลกอร์โชเด
วัดจาสือหลุนปู้ • เมืองลาซา • พระราชวังโนร์บูลิงกา (พระราชวังฤดูร้อน)
สนามบินลาซาก่งก๋า(เที่ยวบินภายใน) • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • ถนนโบราณ จินหลี่
ถนนไท่กู๋หลี่ • วัดต้าฉือ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูม

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant restaurant
5 restaurant restaurant restaurant
6 restaurant restaurant restaurant
7 restaurant restaurant -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 JOYHUB CHEER HOTEL
2 TANGKA HOTEL
3 TANGKA HOTEL
4 TANGKA HOTEL
5 SCBBRY HOTEL
6 SERENGETI HOTEL
7
check ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
check ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 ขา (เฉิงตู-ลาซา / ลาซา-เฉิงตู)
check ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด
check ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน
check น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด
check ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
check ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้รับ-ส่ง ตามรายการระบุ
check ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด ขอสงวนสิทธิ์ฯ เก็บเพิ่มหากสายการ บินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
check ค่าวีซ่าเข้าทิเบต (เนื่องจากทิเบตเป็นเขตปกครองพิเศษ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการยกเลิกวีซ่า)
check ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ วงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)
close ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทางไทย หรือค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ (หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม)
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
close ค่าส่วนต่างน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
close ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล การนัดหยุดงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความควบ คุมของบริษัทฯ
close ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 ทุกกรณี
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท / ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
close ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า หรือเดินทางเข้าประเทศจีนเกิน 180 วัน / ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศของทางรัฐบาลจีนเป็นหลัก
close ค่าดำเนินการวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่า ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง และชำระค่าธรรมเนียม วีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติหรือต่างด้าว

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ 

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า พร้อมชำระมัดจำ 25,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

กรณีเจ็บป่วย 

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

การยกเลิกทัวร์ 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป 

บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณี เดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

- ยกเลิกเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง 

บริษัทฯ หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

- ยกเลิกเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

- ยกเลิก/เลื่อนการเดินทาง ก่อนเดินทาง 60 วัน บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ 

- ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณี เดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

- ยกเลิกการเดินทาง หลังชำระเงินเต็มจำนวน บริษัทฯคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณี เดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผล ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณี พิเศษ 
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 5-7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้)
 • หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน หรือสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือเหตุภัยพิบัติทางรรรมชาติ ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิด เหตุสุดวิสัยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม 
 • ในกรณีถูกปฏิเสรการเข้า/ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และเจ้าหน้าที่กรม แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสรการเข้าประเทศเกาหลีจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า เมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 • หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่อง เที่ยว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิด เหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ 
 • หากใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่าง ประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
 • หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว หรือ กรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหาย และชำรุดจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน คืนเงิน หรือไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้นตามอัตราค่าน้ำมัน หรือค่าเงิน แลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 
 • เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด และเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน ประเทศ/ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืน เงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • ในกรณีของหนังสือเดินทางจะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆ หรือแม้กระทั่งตรา ปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของประเทศนั้นๆ กรุณาตรวจสอบก่อนออก เดินทางทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสรการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ จะ ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 • ผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 • กรณีมี "คดีความ" ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการ จองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 • กรณี "หญิงตั้งครรภ์" ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประ เทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Submit Your Review

Please login to write review!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes

Chill Travel

ChillTravel

More Products from Chill Travel