ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า เที่ยวเมืองโบราณลี่เจียง

฿ 23,999

Sold By: Chill Travel

 • ขึ้นกระเช้าชมภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
 • สระมังกรดำ
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง
download ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ สถานะ
Mon, 06 May 2024
    arrow_forward    
Sat, 11 May 2024
25,999
Wed, 08 May 2024
    arrow_forward    
Mon, 13 May 2024
24,999
Fri, 10 May 2024
    arrow_forward    
Wed, 15 May 2024
24,999
Mon, 13 May 2024
    arrow_forward    
Sat, 18 May 2024
24,999
Wed, 15 May 2024
    arrow_forward    
Mon, 20 May 2024
24,999
Mon, 27 May 2024
    arrow_forward    
Sat, 01 Jun 2024
23,999
Mon, 03 Jun 2024
    arrow_forward    
Sat, 08 Jun 2024
25,999
Wed, 05 Jun 2024
    arrow_forward    
Mon, 10 Jun 2024
24,999
Mon, 10 Jun 2024
    arrow_forward    
Sat, 15 Jun 2024
23,999
Wed, 12 Jun 2024
    arrow_forward    
Mon, 17 Jun 2024
24,999
Mon, 17 Jun 2024
    arrow_forward    
Sat, 22 Jun 2024
23,999
Wed, 19 Jun 2024
    arrow_forward    
Mon, 24 Jun 2024
24,999
Mon, 24 Jun 2024
    arrow_forward    
Sat, 29 Jun 2024
23,999
Wed, 26 Jun 2024
    arrow_forward    
Mon, 01 Jul 2024
24,999
Fri, 28 Jun 2024
    arrow_forward    
Wed, 03 Jul 2024
24,999
Mon, 02 Sep 2024
    arrow_forward    
Sat, 07 Sep 2024
23,999
Wed, 04 Sep 2024
    arrow_forward    
Mon, 09 Sep 2024
24,999
Fri, 06 Sep 2024
    arrow_forward    
Wed, 11 Sep 2024
24,999
Mon, 09 Sep 2024
    arrow_forward    
Sat, 14 Sep 2024
23,999
Wed, 11 Sep 2024
    arrow_forward    
Fri, 13 Sep 2024
24,999
Mon, 16 Sep 2024
    arrow_forward    
Sat, 21 Sep 2024
23,999
Wed, 18 Sep 2024
    arrow_forward    
Mon, 23 Sep 2024
24,999
Fri, 20 Sep 2024
    arrow_forward    
Wed, 25 Sep 2024
24,999
Mon, 23 Sep 2024
    arrow_forward    
Sat, 28 Sep 2024
23,999
Wed, 25 Sep 2024
    arrow_forward    
Mon, 30 Sep 2024
24,999
Mon, 07 Oct 2024
    arrow_forward    
Sat, 12 Oct 2024
26,999
beach_access
สไตล์การท่องเที่ยว
restaurant
14 มื้อ
มื้ออาหาร
bed
ระดับที่พัก
4 ดาว
flight_takeoff
บินกลางคืน 20.55 น.

รายละเอียดทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองคุนหมิง
เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • ตำหนักทอง • สวนน้ำตกคุนหมิง • เมืองต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์
เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง • เมืองเก่าจงเตี้ยน
วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)• เมืองโบราณลี่เจียง
อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าข้ึนภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหม่ว) • อุทยานน้ำหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง
ร้านหยก • ร้านยา • วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก • สนามบินคุนหมิง • สนามบิน สุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 - - -
2 restaurant restaurant restaurant
3 restaurant restaurant restaurant
4 restaurant restaurant restaurant
5 restaurant restaurant restaurant
6 restaurant restaurant -

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ
1 FLYING WAN JING HOTEL
2 REGENT DALI ZHUANG YUAN HOTEL
3 GRACE SHU JIN MU YUN HOTEL
4 FENG HUANG YANG SHENG HOTEL
5 PIN HUA YUE JIA LONG WAY HOTEL
6
check ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
check ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน
check ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด
check ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด
check ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้รับ-ส่ง ตามรายการระบุ
check ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบิน ปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
check ค่าวีซ่ากรุ๊ป สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
check ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่ กรมธรรม์กำหนด)
close ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทางไทย หรือค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ถือ หนังสือเดินทางต่างชาติ (หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม)
close ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
close ค่าส่วนต่างน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
close ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การ ประท้วง การก่อจลาจล การนัดหยุดงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความควบ คุมของบริษัทฯ
close ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 ทุกกรณี
close ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท /ทริป/ ลูกทัวร์ 1 ท่าน
close ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า หรือเดินทางเข้าประเทศจีนเกิน 180 วัน / ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศของทางรัฐบาลจีนเป็นหลัก
close ค่าดำเนินการวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่า ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง และชำระค่าธรรมเนียม วีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติหรือต่างด้าว

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ 

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า พร้อมชำระมัดจำ 25,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

กรณีเจ็บป่วย 

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

การยกเลิกทัวร์ 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณี เดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

- ยกเลิกเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

- ยกเลิกเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

- ยกเลิก/เลื่อนการเดินทาง ก่อนเดินทาง 60 วัน บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ 

- ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณี เดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

- ยกเลิกการเดินทาง หลังชำระเงินเต็มจำนวน บริษัทฯคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณี เดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผล ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณี พิเศษ 
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 5-7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้)
 • หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน หรือสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือเหตุภัยพิบัติทางรรรมชาติ ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิด เหตุสุดวิสัยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม 
 • ในกรณีถูกปฏิเสรการเข้า/ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และเจ้าหน้าที่กรม แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสรการเข้าประเทศเกาหลีจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า เมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 • หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่อง เที่ยว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิด เหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ 
 • หากใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่าง ประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
 • หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว หรือ กรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหาย และชำรุดจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน คืนเงิน หรือไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้นตามอัตราค่าน้ำมัน หรือค่าเงิน แลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 
 • เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด และเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน ประเทศ/ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืน เงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • ในกรณีของหนังสือเดินทางจะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆ หรือแม้กระทั่งตรา ปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของประเทศนั้นๆ กรุณาตรวจสอบก่อนออก เดินทางทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสรการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ จะ ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 • ผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 • กรณีมี "คดีความ" ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการ จองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 • กรณี "หญิงตั้งครรภ์" ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประ เทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
อ่านต่อ

0.00

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Submit Your Review

Please login to write review!

Upload photos
You can upload up to 6 photos, each photo maximum size is 2048 kilobytes

Chill Travel

ChillTravel

More Products from Chill Travel